Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:115 (1998-99)
Innlevert: 21.12.1998
Sendt: 22.12.1998
Besvart: 06.01.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): NSB mister store fraktoppdrag av tømmer på Østlandet. 110 000 kubikkmeter tømmer flyttes fra bane til veg. Flere tusen nye tømmerbiler på allerede sterkt trafikkerte veier gir uakseptabel økt trafikkfare, økt miljøbelastning og økt press på utbygging av vegnettet. Hva vil de samfunnsøkonomiske kostnadene bli ved en slik flytting og hva mener statsråden må til for å snu denne utviklingen?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg har mottatt opplysninger fra NSB BA der det bekreftes at selskapet har mistet kontrakter på tømmer- og flistransport i området rundt Hønefoss til en verdi av 9 mill. kr. NSB BA viser til at dette gjelder transporter over relativt korte avstander der lastebilen er dominerende på grunn av sin store fleksibilitet og lave priser.

Mye av dagens tømmertrafikk foregår i distrikt-Norge, bl a på private og fylkeskommunale veger. De fleste av disse vegene har god kapasitet. Om transportørenes valg av transportmåte tilsier biltransport, medfører dette derfor ikke automatisk problemer med fremkommelighet, økt miljøbelastning eller uakseptabel trafikkfare.

Når det gjelder spørsmålet om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved at tømmer- og flistransport i området rundt Hønefoss blir flyttet fra bane til veg, er dette et sammensatt spørsmål. I en samfunnsøkonomisk analyse veies en rekke faktorer opp mot hverandre som bl a omfatter tidskostnader, ulykkekostnader og investeringskostnader. Det er derfor vanskelig å gi et enkelt svar på de samfunnsøkonomiske kostnadene ved enkelttransporter.

Jeg er opptatt av at transportene skal gjennomføres slik at vi får et transportmønster som samlet viser seg å være fornuftig ut fra bl a hensyn som miljøbelastninger, ulykker og næringslivets behov. Jeg vil fortsette mitt arbeid med å legge til rette for at flere større kvanta som skal fraktes over lengre distanser, kan overføres fra veg til bane der dette vurderes som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det legges derfor opp til satsing på jernbane bl a gjennom utvikling av infrastrukturen som legger forholdene til rette for en effektiv og rasjonell jernbanedrift.

Som det framgår av St meld nr 19 (1998-99) Om NSB BAs virksomhet, er selskapet satsingsområdet innen godstrafikken knyttet til transport av store volumer over lange distanser som omfatter combitransporter, store volumer i spesialtilpassede systemer, samt ekspressfrakt av pakker i persontog. NSB BA har i løpet av de senere år gjennomført en rekke kostnadseffektiviserende tiltak. Selskapets strategi har ført til at jernbanen har vunnet markedsandeler innen transport av containere (combitransporter) mellom de største byene i Sør-Norge, Bodø og Narvik. Jeg vil i den forbindelse spesielt trekke fram den treårs kontrakten NSB BA har inngått med Nor Cargo til en verdi av 150 mill. kr.

For å styrke konkurranseevnen vil NSB BA i de kommende år gjennomføre ytterligere kostnadseffektiviserende tiltak. Selskapet har påpekt at det spesielt er terminalbehandlingen og materiellutnyttelseen som må effektiviseres. I tråd med tidligere planer legger Regjeringen opp til en utvikling av spor- og terminalkapasiteten for godstransporten med jernbane. Jeg vil i denne sammenheng understreke den betydningen kapasitetsutviklingen av fjerntogstrekningene Sørlands-, Dovre- og Bergensbanen med tilrettelegging for krengetog, også vil ha for jernbanens godstransporter. Regjeringen vil dessuten arbeide for å sikre godstransporten med jernbane mest mulig like konkurransevilkår med lastebilnæringen. Som det framgår av St meld nr 19 (1998-99) Om NSB BAs virksomhet, vil Regjeringen bl a vurdere merverdiavgiftsbelastningen og kjørevegsavgiften for jernbanetransporten med sikte på mest mulig konkurransenøytralitet i forhold til andre transportformer. Jeg vil dessuten vise til den prosessen som pågår innenfor "Freight Freeways-samarbeidet" i Europa der det bl a arbeides for å forenkle rutinene for godstransport med jernbane over landegrensene. For nærmere orientering viser jeg til omtale i St meld nr 1 (1998-99), s 121.