Skriftlig spørsmål fra Eva Lian (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:63 (1996-97)
Innlevert: 12.12.1996
Sendt: 13.12.1996
Besvart: 20.12.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Forskning viser at medisinen Betaferon bedrer livskvaliteten hos MS-pasienter. Statens Legemiddelkontroll har godkjent Betaferon for bruk i Norge. Om medisinen vil kunne gis på blå resept skal avgjøres av Sosial- og helsedepartementet. Hvor står denne saken nå?"

Begrunnelse

Gudmund Hernes (A)

Svar

Gudmund Hernes: Betaferon kan kan mildne og til dels forebygge de anfallsvise forverringer, hos en viss gruppe pasienter med MS. Man har imidlertid ikke dokumentert at selve sykdomsprosessen (utvikling av uførhet) påvirkes av behandlingen. Det er således usikkerhet knyttet til behandlingseffekt mht. prognosen.

Statens legemiddelkontroll (SLK) har på bakgrunn av henvendelsen fra Sosial- og helsedepartementet vurdert spørsmålet om refusjon av Betaferon. SLK anbefaler at Betaferon ikke gis dekning etter Lov om folketrygd, da det ikke er dokumentert effekt på utviklingen av sykdommen. Rikstrygdeverket har derimot gått inn for refusjon av Betaferon.

På bakgrunn av den usikkerhet som foreligger mht. hvilken effekt Betaferon har på sykdomsutviklingen for den aktuelle gruppen av MS pasienter, har Sosial- og helsedepartementet til nå ikke funnet å kunne tilrå at det gis pliktmessig refusjon av Betaferon. Dette er ikke til hinder for at det unntaksvis kan gis refusjon etter spesielle kriterier.