Skriftlig spørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:116 (1998-99)
Innlevert: 22.12.1998
Sendt: 22.12.1998
Besvart: 06.01.1999 av finansminister Gudmund Restad

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): I forskrift om regnskapssystem, registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger som trer i kraft fra 1.1. 99 fremgår det av § 7-3 2. ledd, 2. og 3. pkt. at det skal opplyses om i hvilken grad fribilletter eller rabatterte billetter er gitt på grunnlag av medlemskap eller lignende.
På hvilket grunnlag er denne regelen gitt, og hvilke regnskapsmessig hensyn begrunner en slik bestemmelse?

Begrunnelse

En slik bestemmelse vil gi flyselskaper og lignende som opererer med bonuskortordninger en plikt til å opplyse om fribilletter og rabatterte biletter som er gitt på grunnlag av ordningen.
Borgarting Lagmannsrett har i dom av 27. november 1998 uttalt at en slik utleveringsplikt for norske flyselskaper vil gi en konkurransemessig ulempe, og at etter legalitetsprinsippet må slik utleveringsplikt ha klar hjemmel i norsk lov. En slik hjemmel finnes etter Lagmannsrettens syn ikke.
Under behandlingen av den nye regnskapsloven var ikke dette temaet spesielt behandlet, og det ligger ikke noe i forarbeidene som skulle tilsi en slik endring.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Ved Finansdepartementets brev 26 august 1998 ble forslag til forskrifter etter ny regnskapslov, herunder forslag utarbeidet av Skattedirektoratet til forskrift om registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger sendt på høring med frist for uttalelse 12 oktober 1998.

På bakgrunn av de synspunkter som fremkom i forbindelse med høringen har departementet gått gjennom utkastet til nevnte forskrift. Departementet har avholdt møter med en del berørte organisasjoner som har hatt vesentlige merknader til utkastet. Finansdepartementet har ut fra dette besluttet å utsette fastsettelse av forskrift om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger fra 1 januar 1999 til tidlig i 1999, med sikte på ikrafttredelse 1. mai 1999.

Regnskapspliktige kan i henhold til ny regnskapslov § 9-2 velge å benytte reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) i lov 13. mai 1977 nr. 35 (gammel regnskapslov) med forskrifter frem til 1. januar 2001. Finansdepartementet viser til at regnskapspliktige som ønsker det vil kunne registrere regnskapsopplysninger etter den nye loven kapittel 2 fra årsskiftet.