Skriftlig spørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:64 (1996-97)
Innlevert: 16.12.1996
Sendt: 17.12.1996
Besvart: 23.12.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "Kan forsvarsministeren forsikre om at alle kjente, beregnede og forventede kostnader i forbindelse med flytting av forsvarsvirksomhet til Kolsås er tatt med i St.prp. nr. 1 (1996-97)?"

Begrunnelse

Det har stått strid om flytting av deler av Forsvarets virksomhet til Kolsås. Forsvarskomiteen i Stortinget var ihvertfall lenge usikre på de økonomiske anslag som FD hadde foretatt når det gjelder kostnader/gevinster ved flytting i forhold til å bli værende i nåværende lokaler/avdelinger. Personellorganisasjonene hevder at flytteforslagene er blitt behandlet som en ren byggesak, mens dette er noe mer og derfor burde de vært med fra starten.
På denne bakgrunn er jeg bl.a. interessert i at følgende påstander spesielt besvares. Forsvarets hoved-dataanlegg har en beregnet kostnad på ca. 50 mill kr. HFKs laboratorie og verksted har en beregnet kostnad på 50 mill kr. Disse kostnadene på tilsammen 100 mill kr, fremkommer ikke i St.prp. nr. 1? FTD er i St.prp. oppført med en kostnad på 105 mill kr. I tillegg kommer flytting av data-anlegg samt anskaffelse av telefonsentral mv med tilsammen ca 60 mill kr. Er Statsråden klar over at kostnaden da kan passere 174 mill kr? Kan Statsråden i det hele tatt vise til en helhetlig plan for flytting av Forsvarets avdelinger i Oslo-området. Flytting av HFK og FTD innebærer en risiko for frafall av et stort antall ansatte med meget høy kompetanse. Ca. 80% av de ansatte bor i slik at daglig reisevei forlenges med ca. 1.5 time. Beregninger foretatt av konsulentbyrå viser at 10% frafall vil koste ca. 25 mill kr å bygge opp. Har Statsråden vurdert mulige tiltak for å redusere evt frafall? FD ble av Stortinget bedt å vurdere Løren leir mot Kolsås. Personellorganisasjonene hevder at vurderingen ikke er objektiv og er forbundet med store feil, bl.a. er kostnader for lab og verksted tatt med for Løren, men ikke i kostnadene for Kolsås?

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Flytting av Hærens forsyningskommando, Forsvarets tele- og datatjeneste, Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben og deler av Forsvarets overkommando/Administrasjonsavdelingen til Kolsås er resultatet av en helhetlig plan for konsolidering av avdelinger i Oslo-området, jamfør omtalen i St prp nr 1 (1996-97).

Det foreligger et stort behov for samordning, rasjonalisering og kompetanseheving i forvaltningene, både med tanke på funksjoner, men særlig på EDB-siden hvor det i dag er separate stormaskinmiljøer. Det er dessuten behov for effektiv beskyttelse av EDB-innstallasjoner.

Den planlagte flytting ivaretar disse behovene. Flyttingen inngår også som en viktig del i målsettingen om å redusere Forsvares kostnader til drift og vedlikehold med 25 prosent i perioden 1992 - 02, jamfør St meld nr 16 (1992-93).

Flyttingen er videre i samsvar med målsettingen om å nyttiggjøre seg eksisterende bygningsmasse ved organisasjons- og strukturendringer, jamfør St prp nr 1 (1996-97) side 145 hvor det fremgår at det skal legges vekt på å konsentrere flere funksjoner i større etablissementer. Etter en etablering på Kolsås vil Forsvarets virksomhet i Oslo-området i hovedsak være etablert i eide etablissementer på kun fem steder; Kolsås, Huseby, Linderud, Lutvann og Akershus festning.

Kostnadene, slik de fremkommer i St prp nr 1 (1996-97) er på vanlig måte relatert til kap 1760 post 47, basert på et forventet kostnadsnivå i Oslo-området pr 1 juli 1997. Kostnadene vil på vanlig måte, i henhold til Forsvarsdepartementets direktiv for eiendommer, bygg og anlegg, bli justert i forhold til kostnadsutviklingen innenfor bygg og anlegg, og vil eventuelt bli forelagt Stortinget på vanlig måte.

En del av eiendoms-, bygg- og anleggsprosjekter som legges frem for Stortinget til godkjennelse får tilleggskostnader. Disse kostnadene innpasses i forsvarsbudsjettet etter sin art og i henhold til de fullmakter som Stortinget har godkjent. Dette medfører at berørte avdelinger må innarbeide i sine driftsbudsjetter nødvendige administrasjons- og personellkostnader. De kostnader som i hovedsak er nedfelt gjennom avtaler med arbeidstakerorganisasjonene, er i denne sammenheng små og tidsbegrensede og har ubetydelig innvirkning på lønnsomhetsberegningene.

Det fremgår av St prp nr 1 (1996-97) s 150 at det planlegges etablert en felles datasentral for Hærens forsyningskommando og Forsvarets tele- og datatjeneste i fjellanlegget. Kostnadene er i størrelsesorden 50 mill kr. Tiltaket vil være omtrent i fase med behovet for utskifting/fornyelse av eksisterende anlegg, og er derfor uavhengig av flytting til Kolsås.

I tillegg åpner et slikt felles stormaskinmiljø for disse to forvaltningene, også en mulighet for de to øvrige forvaltningene (Luftforsvarets forsyningskommando og Sjøforsvarets forsyningskommando) å knytte seg opp til eller etablere seg med samme maskin/software-standarder. Dette gir på lengre sikt store muligheter for samordning og rasjonalisering mellom forvaltningene. I denne forbindelse planlegger Forsvarsdepartementet oppstart av et prosjekt med siktemål å foreta en overordnet vurdering av fremtidig virksomhet og styrings- og organisasjonsform for forsyningskommandoene og Forsvarets tele- og datatjeneste, jamfør retningslinjer i St meld nr 55 (1992-93).

Telefonsentral er et rutinemessig tiltak som uansett ville ha blitt installert i forbindelse med den allerede foretatte etablering av Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben, Forsvarets overkommando/Administrasjonsavdelingen og etterbruk av fjellanlegg i totalforsvarssammenheng, jamfør St prp nr 1 (1996-97) s 150.

Forsvarets laboratorievirksomhet er under vurdering i Forsvarets overkommando. Målsettingen er en mer effektiv samordning av den laboratorievirksomhet som Forsvaret må ha.

Hærens forsyningskommando har gjennom sin organisasjonsutviklingsprosess kommet fram til at mekanisk laboratorium som idag er lokalisert på Løren, slås sammen med Hærens forsyningskommando sin prøve- og forsøksavdeling på Helgelandsmoen. Dette tiltaket er uavhengig av Hærens forsyningskommandos flytting til Kolsås.

I de utredninger/sammenstillinger av kostnader ved etablering henholdsvis på Løren og Kolsås har hele tiden beregningsgrunnlaget vært sammenlignbart, utført og kvalitetssikret av Forsvarets bygningstjeneste.

Følgende personellmessige tiltak vurderes:

- initiere etablering av barnehage

- påvirke transporttilbudet gjennom et bedre matebuss-tilbud Sandvika (tog) Kolsås

- bedre botilbud i området - planer allerede lagt.

Etter min mening er gitte tall dekkende for dagens situasjon.