Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:65 (1996-97)
Innlevert: 17.12.1996
Sendt: 17.12.1996
Besvart: 20.12.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "I pressemelding fra Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet av 12.11.96 går det fram at bare 6 fylkeskommuner oppfyller kravet om et omfang av elever og lærlinger på 375 % for skoleåret 1996/97. Dette til tross for at departementets forskrift fra 1994 slo fast at omfanget skulle ligge på minst 375 %. Hvilke initiativer og sanksjoner vil statsråden sette i verk for å sikre at omfangsforskriften følges i alle fylker?"

Begrunnelse

I forbindelse med Reform 94 og beregningen av statlige overføringer til fylkeskommunene, ble det fastslått at omfanget av elever og lærlinger i fylkene skulle tilsvare minst 375 % av et gjennomsnittlig årskull. Dette ville gi plass til også eldre søkere uten lovfesta rett i videregående opplæring. Departementets "Forskrift om omfang og beregningsgrunnlag for fylkeskommunenes videregående opplæring og om overgangsbestemmelser for perioden 1994-98" innebar bl.a. at fylkeskommuner som ligger på 375 % eller under, ikke har anledning til å redusere omfanget. Allikevel har omfanget gått nedover siden 1994.
Dette har ført til at stadig flere av de eldre søkerne til videregående opplæring - de som ikke omfattes av den lovfesta retten til videregående opplæring - har blitt stående uten plass. Dette er en uheldig utvikling. Kvinner rammes spesielt hardt, fordi de utgjør en stor andel av de som har utsatt videregående opplæring.
I ulike debatter har utdanningsministeren slått fast at ingen kan dispenseres fra omfangsforskriftene. Pressemeldingen fra departementet viser allikevel at bare seks fylkeskommuner idag har et omfang av elever og lærlinger som ligger over 375 %. Det er svært alvorlig at det dermed ser ut som om situasjonen for voksenelevene blir stadig verre etter at Reform 94 ble gjennomført.

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: Tallene for omfanget som fylkeskommunene har rapportert inn til departementet for skoleåret 1996/97 viser at 13 fylker ligger under omfangskravet. Dette er det samme antallet som forrige skoleår. Omfanget i landet som helhet er 369%, mot 366% i fjor. Det er gledelig at omfanget som helhet nå ser ut til å være på opptur igjen.

Jeg ser med bekymring på fylkeskommunens manglende oppfyllelse av kravet til omfang av videregående opplæring. Som en følge av dette sendte departementet et brev til fylkeskommunene den 2. mai 1996 hvorfra det siteres:

"Kommuneloven gir Kommunal- og arbeidsdepartementet hjemmel til av eget tiltak å oppheve et fylkeskommunalt budsjett dersom det ikke er i samsvar med kommunelovens krav, jf. kommunelovens § 59 nr 5. Lovens krav til budsjettet er at det skal være realistisk, jf. § 46 nr 1. Dersom det ikke er satt av tilstrekkelige midler til videregående opplæring til å oppfylle de plikter som følger av lover og forskrifter om videregående opplæring, vil budsjettet ikke tilfredsstille kravet om at budsjettet skal være realistisk. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil følge med i fylkeskommunens budsjettarbeid for å se til at budsjettene blir realistiske i forhold til kravet til minimumsomfang i "Forskrift om omfang og beregningsgrunnlag for fylkeskommunens videregående opplæring og om overgangsbestemmelser for perioden 1994-98" (F-24-94). Viser det seg at enkelte fylkeskommuner for 1997 ikke setter av tilstrekkelig midler til å oppfylle kravene i forskriften, vil departementet be Kommunal- og arbeidsdepartementet vurdere å oppheve de aktuelle fylkeskommuners budsjett."

Kravet til minimum 375% gjelder først for fullt i alle fylkeskommuner når reformen er på plass for det første ungdomskullet høsten -97. For å kunne følge aktivt med i fylkeskommunenes budsjettplanlegging for 1997, har departementet bedt statens utdanningskontorer å gjennomgå fylkeskommunenes budsjettvedtak for 1997 for å få en oversikt over hvordan opplæringstilbudet planlegges for skoleåret 1997/98. Jeg siterer fra dette brev:

"De viktigste forutsetninger for omfanget fastsettes i forbindelse med fylkeskommunens budsjett. Ved å undersøke forutsetningene for budsjettet i den enkelte fylkeskommunen kan staten skaffe seg oversikt over hvilket omfang fylkeskommunen planlegger neste skoleår. Gjennom lovlighetskontroll med budsjettvedtaket i medhold av kommunelovens § 59 kan Kommunaldepartementet kjenne budsjettvedtaket ugyldig dersom det kan dokumenteres at budsjettvedtaket ikke vil føre til at lovpålagte oppgaver blir oppfylt. I fylkeskommunene er arbeidet med å forberede vedtak om budsjett for neste år allerede i gang. Budsjettvedtaket vil i den enkelte fylkeskommune sette rammer for omfanget av videregående opplæring. Det vil normalt være beregninger i rådmannens innstilling som viser hvilket omfang av videregående opplæring som vil kunne nås innenfor rammen av rådmannens budsjettforslag."

Budsjettbehandlingen foregår som kjent i disse dager, derfor er det for tidlig å si hva resultatet blir av undersøkelsen. Når resultatet fra utdanningskontorene foreligger, og jeg har fått en oversikt over det planlagte omfanget fra høsten -97, vil jeg vurdere hvilke tiltak som måtte være nødvendig for å sørge for at omfanget er i overensstemmelse med forskriften.

Ifølge omfangsforskriften kan departementet etter søknad dispensere fra minstekravet til samlet omfang.