Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:119 (1998-99)
Innlevert: 11.01.1999
Sendt: 12.01.1999
Besvart: 18.01.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Vil Samferdselsdepartementet imøtekomme Lars K. Bonsaksens søknad, datert 20. oktober 1998, om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, slik at de batteridrevne lekebilene som er planlagt brukt i et opplegg for trafikkopplæring for barn kan benyttes i dette pedagogiske opplegget?

Begrunnelse

Lars K. Bonsaksen har på Voss etablert en bane på et lukket område der skolebarn fra 1. til 3. klasse skal gis trafikkopplæring. Bonsaksen er utdannet trafikklærer fra Statens Trafikklærerskule i Stjørdal og har arbeidet 19 år som trafikklærer. Som en del av det pedagogiske opplegget har Bonsaksen gått til anskaffelse av batteridrevne lekebiler. Vegdirektoratet avslo i brev av 16 juni 1998 å godkjenne de batteridrevne lekebilene til bruk for barn på de angitte årstrinn. Ifølge regelverket er maksimal tillatt vekt 25 kg og fart 10 km/h for de motorkjøretøy som barn på de gjeldende årstrinn kan benytte. Bilene som Bonsaksen har anskaffet har en maksimalfart på 4,5 km/h men veier 34 kg. Ifølge Vegdirektoratet må føreren derfor være over 16 år for å kjøre denne type lekebil på lukket bane. Det kreves ikke førerkort.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Innledningsvis vil jeg bemerke at den aktuelle saken er noe mer prinsipiell og sammensatt enn det som umiddelbart fremkommer av Deres spørsmål.

Saken gjelder en klage av 20. oktober 1998 over Vegdirektoratets avslag av 16. juni 1998 på søknad om dispensasjon for bruk av elektriske biler i trafikkopplæring av barn.

Til orientering kan jeg opplyse at fristen for klage på ovennevnte vedtak var vesentlig oversittet. Samferdselsdepartementet har likevel funnet det rimelig at klagen blir prøvet og oversendte saken til Vegdirektoratet 6. november 1998 til forberedende klagebehandling.

Vegdirektoratet har ikke funnet å kunne omgjøre sitt vedtak og har ved brev av 15. januar 1999 oversendt klagen til Samferdselsdepartementet til endelig avgjørelse. Ved oversendelsen har Vegdirektoratet gitt en utførlig redegjørelse for de vurderinger som er foretatt både ved første og annen gangs behandling.

Jeg viser her til vedlagte kopier av direktoratets vedtak av 16. juni 1998 og brev av 15. januar 1999.

Som det fremgår er det foruten henvisning til gjeldende regelverk og praksis på området, anført betenkeligheter både ift den pedagogiske og trafikksikkerhetsmessige effekten av bruken av elektriske minibiler i trafikkopplæring av små barn. Jeg viser for øvrig til direktoratets redegjørelse.

Samferdselsdepartementet slutter seg i hovedsak til de anførsler som er gjort av Vegdirektoratet. Departementet ser likevel at det kan synes nødvendig med en fornyet vurdering av gjeldende grenser mellom motorvogn og leketøy, herunder også bruken av ulike typer minikjøretøy ift vegtrafikklovgivningens bestemmelser. Departementet har videre funnet å vektlegge søknadens formål - trafikkopplæring av barn.

På bakgrunn bl.a. av ovennevnte har Samferdselsdepartementet ved brev av i dag omgjort Vegdirektoratets vedtak og gitt dispensasjon for bruk av de aktuelle kjøretøyene i trafikkopplæring på minibanen på Voss.

Med henvisning til brukergruppens alder og i påvente av en fornyet vurdering av regelverket, har departementet imidlertid sett det som nødvendig å knytte vilkår til dispensasjonen. Herunder at kjøretøyets sikkerhet skal godkjennes av Produkt- og elektrisitetstilsynet og at dispensasjonen kun er gjeldende frem til det er foretatt en fornyet vurdering av regelverket. Sistnevnte arbeid vil imidlertid grunnet Vegdirektoratets arbeidsbyrde, ikke kunne påregnes igangsatt i inneværende år.

Jeg viser for øvrig til den vurdering og begrunnelse som fremgår av vedlagte kopi av Samferdselsdepartementets vedtak.

3 vedlegg til svar:

1 vedlegg.

Det Kongelige Samferdelselsdepartement. Elektriske biler til bruk for barn på minibane på Voss - Lars K. Bonsaksen - klage. Referanse 98/2452642.3. Datert 18. januar 1999.

2 vedlegg.

Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Elektriske biler til bruk for barn på minibanen på Voss. Referanse 98/02049-004. Datert 16. juni 1998.

3 vedlegg.

Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra alderskrav - elektriske biler til bruk for barn på minibane på Voss. Referanse 98/02049-006. Datert 15. januar 1999.