Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:121 (1998-99)
Innlevert: 13.01.1999
Sendt: 13.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I spørretimen 4 februar 1998 sa sosialministeren at departementet har til vurdering ulike alternativer for å endre bestemmelsen om avkorting av folketrygden for psykiatriske langtidspasienter. Regelverket nå kan medføre at psykiatriske pasienter blir påført et fattigdomsproblem.
Hva har skjedd med saken ?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa:

Som antas kjent har folketrygdens pensjonsytelser blitt avkortet under langvarige institusjonsopphold siden folketrygden ble innført i 1967, og før dette ble alderstrygden avkortet.

Når pensjonen avkortes ved langtidsopphold, det vil si opphold over fem måneder, skal den som hovedregel utgjøre 25 prosent av grunnbeløpet og 10 prosent av tilleggspensjonen. Det gis større ytelse hvis pensjonisten forsørger ektefelle og/eller barn. Dersom pensjonisten etter innleggelsen fortsatt har faste nødvendige utgifter til bolig mv, kan det dessuten etter søknad gis forhøyet ytelse. Forhøyet ytelse kan utbetales så lenge det er mulighet for at pensjonisten kan komme tilbake til sitt hjem. Ofte er de faste utgiftene så store at det blir utbetalt full pensjon.

Nytt fra mai 1997 er at pensjonen ikke lenger avkortes i somatiske sykehus og sykehusavdelinger. Dette fordi slike pasienter sjelden oppholder seg i sykehus lengre enn fem måneder. I kommunale sykehjem betaler imidlertid pasientene vederlag.

For psykiatriske pasienter er situasjonen en annen, og det er vanlig med opphold over fem måneder også i sykehus. Enkelte pasienter bor i psykiatriske sykehus i flere år. Andre bor i fylkeskommunale spesialsykehjem uten vederlagsbetaling, men hvor pensjonen avkortes.

Da ordningen ble opphevet i sykehus for somatiske pasienter, uttalte den daværende arbeiderpartiregjeringen i Ot prp nr 8 (1996-97) side 50, at departementet ville se an utviklingen når det gjaldt opphold i psykiatriske sykehus og spesialsykehjem.

Som nevnt i mitt svar i spørretimen den 4. februar i fjor, arbeider departementet med å finne en løsning. Blant annet vurderes en unntaksordning for psykiatriske pasienter som er under aktiv behandling i sykehus i begrenset tid selvom det kan gå noe tid mer enn fem måneder. En slik ordning må igjen sees i sammenheng med ordningen for pasienter under selvstendighetstrening i bo- og behandlingssentra, hvor pasientene ikke får avkortet pensjon, men isteden selv dekker utgifter til kost og losji.