Skriftlig spørsmål fra Paul Chaffey (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:68 (1996-97)
Innlevert: 20.01.1997
Sendt: 21.01.1997
Besvart: 28.01.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Kan miljøvernministeren akseptere at det blir bygget to golfbaner og et kurs- og konferansesenter ved Losby Gods i Lørenskog i kulturminneåret 1997?"

Begrunnelse

Før jul vedtok Lørenskog kommunestyre en reguleringsplan for å bygge to golfbaner og et kurs- og konferansesenter i det verdifulle kulturmiljøet rundt Losby Gods. Losbyområdets kulturverneverdi er knyttet både til kulturlandskapet og til bygningene (godsbygningen, arbeiderboligene, skolestua, husmannsplassene m.v) i området. I tillegg til de kulturvernmessige verdier er det også store naturverdier i området, særlig knyttet til landskapsbildet og til områdene omkring Losby-elva.
Selv om Losby-området er lite kjent for folk utenfor Lørenskog, utgjør det ett av de aller mest verdifulle kulturmiljøene i hovedstadens nærhet.
Da reguleringsspørsmålet var til behandling ved en tidligere anledning, i 1991/92, fremmet både Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning innsigelse mot forslag om regulering til èn golfbane. Reguleringsplanen denne gang gjaldt to golfbaner, èn på 18 hull og èn på 9 hull, i tillegg til et større kurs- og konferansesenter knyttet til godsbygningen.
Reguleringsvedtaket ble fattet uten at de to nevnte instansene som statlig fagmyndighet hadde gitt noen uttalelse, og dermed heller ikke hadde mulighet til å fremme innsigelse. Videre har vedtaket skjedd uten en forutgående konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens bestemmelser, slik EØS-avtalen krever (jf. tidligere spørsmål).

Thorbjørn Berntsen (A)

Svar

Thorbjørn Berntsen: Jeg antar at bakgrunnen for spørsmålet er at Lørenskog kommunestyre har vedtatt en reguleringsplan som åpner for etablering av to golfbaner (en på 18 hull og en på 9 hull) og et kurs- og konferansesenter tilknyttet godsbygningen.

I den forbindelse er det viktig å minne om at utgangspunktet i plan- og bygningslovsystemet er at kommunestyret har hovedansvaret for å vedta reguleringsplaner. En sentral forutsetning er at viktige regionale og nasjonale hensyn er ivaretatt gjennom samarbeid med fylkeskommunale og statlige fagmyndigheter. Disse myndighetene kan ved å fremme innsigelse frata kommunestyret myndigheten til å fatte endelig vedtak i reguleringssaker. Reguleringsplanen vil i slike tilfeller bli oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Da spørsmålet om golfbane i Losbydalen var til behandling første gang i 1991/92 ble det fremmet innsigelse fra kultur- og miljøvernmyndighetene. Etter den tid har det vært gjennomført en prosess med grundig dialog mellom kommunen, utbygger, fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunens kulturminneforvaltning. Sistnevnte instanser ivaretar det statlige ansvaret for natur- og kulturminneverdier på regionalt nivå. Resultatet er at en nå har kommet fram til en akseptabel kompromissløsning som innebærer en "flatereguleringsplan" som åpner for etablering av golfbaner og konferansesenter ved Losby gods. Det er forutsatt at før utbygging kan skje må det utarbeides en bebyggelsesplan hvor hensynet til verneinteressene skal innarbeides i detalj. I reguleringsbestemmelsene er det derfor gitt følgende føringer for bebyggelsesplanarbeidet:

"Hele området skal vurderes som et helhetlig kulturlandskap, og de kulturhistoriske elementene skal tas vare på. Alle anlegg skal utformes med hensyn til vern av landskap og vegetasjon, slik at områdets kvaliteter og bruksmuligheter ivaretas. Leveområdene for sårbare og truede arter skal sikres. Restaurering av bygninger som er regulert til bevaring, samt gjenskaping av hage og park ved hovedbygning (konferansesenter) skal skje i samråd med Fylkeskultursjefen."

Det er viktig å merke seg at det ikke foreligger innsigelse til planen som ble vedtatt i Lørenskog kommunestyre i desember 1996. Saken har derfor ikke kommet til behandling i Miljøverndepartementet. I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens §27-2 fjerde ledd kan departementet kalle inn planen for å vurdere om den må endres ut i fra nasjonale interesser.

På grunnlag av foreliggende Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, hvor Losbyområdet ikke er med blant de 16 prioriterte områdene i Oslo/Akershus, er ikke nasjonale verneinteresser berørt på en slik måte at det er aktuelt å kalle inn planen til sentral vurdering.

Ut i fra den omfattende og langvarige behandlingen saken har hatt, med bred deltakelse både fra fylkesmannens miljøvernavdeling og Fylkeskultursjefen, kan jeg ikke se at det er behov for videre utredninger som grunnlag for å avgjøre nevnte flatereguleringsplan.