Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:123 (1998-99)
Innlevert: 14.01.1999
Sendt: 15.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Det har ved flere avholdte orienteringer om bompengefinansiering av stamveger i Østfold (også kalt "Østfoldpakka"), blitt hevdet at bompengefinansiering av offentlige veger er istrid med EØS avtalen.
Undertegnede med fler har ikke klart å få bekreftet eller avkreftet riktigheten i dette. Det vises blant annet til sammenlignbare vegsaker i Sveits.
Kan statsråden undersøke disse forhold og hva som er hjemlet i EØS avtalen som Norge har inngått?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I forbindelse med tilleggsavtalen til EØS-avtalen var det nødvendig å gjennomføre Rådsdirektiv 93/89 EØF av 25. oktober 1993 i norsk rett. Direktivet inneholder regler om fastsetting av årsavgifter, bomavgifter og vegbruksavgifter for kjøretøy over 12 tonn av hensyn til likeartede vilkår for godstransport på veg. Det ble avklart, bl a fra EFTA-sekretariatet, at Norge ikke var forpliktet til å implementere direktivets regler om vegbruksavgifter i norsk rett, så lenge vi kun anvender bomavgifter. På denne bakgrunn er det fastsatt forskifter ved kgl res 24. november 1995 om innkreving av bompenger i visse tilfeller. Forskriftene er fastsatt med hjemmel i vegloven § 62, jf § 27. Gjennomføring av direktivet har ikke medført endringer i norsk praksis med hensyn til bompengefinansiering. Bompengefinansiering av offentlige veger med hjemmel i vegloven er etter dette ikke i strid med EØS-avtalen.

Sveits er ikke omfattet av EØS-avtalen, og jeg finner det derfor lite hensiktsmessig å sammenlikne de ulike formene for vegfinansiering i Sveits med bompengeordninger i Norge. Det er nylig forhandlet fram en avtale for bedre handels- og samarbeidsforbindelser mellom Sveits og EU. Denne avtalen omfatter bl a vilkår for vegtransport gjennom Sveits, og vil ikke ha betydning for finansiering av infrastruktur.