Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:125 (1998-99)
Innlevert: 15.01.1999
Sendt: 15.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Riksvei 2, som er stamvei og en av landets viktigste mellomriksveier, har dårlig standard, noe som hindrer utviklingen i et næringsfattig distrikt. I Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998 - 2007 sluttet derfor Stortinget seg til meldingens løfte om at "departementet vil komme tilbake med bompengeproposisjon dersom det fattes nødvendige lokalpolitiske vedtak".
Hva vil statsråden gjøre med det beklagelige faktum at disse lokalpolitiske vedtakene fortsatt mangler?

Begrunnelse

Riksvei 2 er en av de tre mest trafikkerte mellomriksveiene i Norge og den var i begynnelsen av 60-årene en av landets beste veier. Av en eller annen grunn ble veien i 70 og 80 årene hverken prioritert i de ordinære langtidsplanene i Akershus eller Hedmark. Lokale krefter begynte derfor i årsskifte 86/87 å arbeide med planer om en delvis bompengefinansiering. Planene fikk støtte av næringslivet i distriktet, av Vegkontorene i Akershus og Hedmark, av fylkeskommunene og, med varierende styrke, av kommunene langs veien. Gjennom dette initiativ kom veien med i relevante veidokumenter og en veiutredning ble lagt frem som en del av en melding i 1992. Prosjektet stoppet opp, først og fremst på grunn av to negative vedtak i Nes kommune i Akershus.

I Norsk Veg og Vegtrafikkplan 1998/2007 ga imidlertid Stortinget klarsignal til prosjektet med denne formulering:

"Samferdselsdepartementet forutsetter at prosjektet blir delvis bompengefinansiert og vil komme tilbake med bompengeproposisjon dersom det fattes nødvendige lokalpolitiske vedtak".

Dessverre står veien fortsatt "bom" stille. Jeg forutsetter imidlertid at ovennevnte formulering fra Storting og Regjering står fast og at fremdriften av prosjektet derfor er stoppet opp fordi de lokale vedtakene ikke er på plass. Jeg antar videre at med "lokale vedtak" menes ikke bare et formelt bompengevedtak, men en vedtatt plan med for eksempel trase, kostnadsramme, totalfinansiering, bompengeandel og prisen pr. passering og ikke minst hvor bommen eller bommene skal plasseres. I alle fall må det unngås at man setter i gang et delprosjekt uten at den endelige utformingen og traseen er på plass. Som et eksempel henviser jeg i den forbindelse til Aftenposten 12.1.99 "Supervei ender i "krøttersti".

Jeg tillater meg med dette å anmode statsråden om å bekrefte intensjonen med riksvei 2-utbyggingen og mest mulig i detalj redegjøre for fremdriften i prosjektet. Når kan byggearbeidet starte, hva består de eventuelle hindringene i og når kan arbeidet være fullført for de forskjellige etappene?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg vil vise til at utbygging av riksveg 2 er et viktig ledd i å utvikle et konkurransedyktig indre Østland. Det langsiktige målet for ruta er tofelts motorveg mellom Kløfta og Kongsvinger og 8,5 m vegbredde på øvrige deler.

Det er ikke avklart hvilken trasé ny riksveg 2 skal følge mellom Kløfta og Kongsvinger. Konsekvensutredningen er under sluttbehandling, og for delstrekningene Kløfta - Nybakk i Akershus og Furu - Kongsvinger i Hedmark er det også igangsatt kommunedelplanlegging. Bompengefinansiert utbygging er i første omgang aktuelt for disse delstrekningene som er kommet lengst i planleggingen.

Vegdirektoratet har nå bedt vegkontorene ta et nytt initiativ overfor fylkeskommunene og kommunene for å få avklart om det er lokalpolitisk enighet om forsert utbygging ved hjelp av bompenger. Med lokalpolitisk avklaring innen sommeren 1999 og videre planavklaring som forutsatt vil det tidligst kunne fremmes en bompengeproposisjon i 2001/2002.

Jeg vil understreke viktigheten av lokalpolitisk forankring i slike saker. Så lenge det ikke foreligger lokal avklaring, kan jeg ikke se at det er grunnlag for meg å gripe direkte inn i denne saken.