Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:127 (1998-99)
Innlevert: 15.01.1999
Sendt: 15.01.1999
Besvart: 25.01.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Nøstebuktens Venner i Bergen har anket Bergen bystyres vedtak an. Reguleringsplan for Dokken-Nøstebukten, "Havneplanen", som legger til rette for etablering av sentral landsdelshavn for Vestlandet i Bergen sentrum. Utfylling av 30 mål i Nøstebukten er allerede i gang uten at anken er behandlet. SFT stanset utfyllingen noen dager.
Vil miljøvernministeren ta initiativ til å stanse utfyllingen til anken er behandlet, og hvilke virkemidler har Departementet til å stanse utfyllingen?

Begrunnelse

Planene om en sentral landsdelshavn for Vestlandet i Bergen sentrum åpner for utfylling av 90 mål, hvorav 30 mål er i Nøstebukten. Dette er et stort inngrep og en enkeltutbygging som er svært kontroversiell i Bergen. Planen gir også grønt lys for bygging av 4 felts veg, med påfølgende økt støy, forurensing og trafikkfare i et bomiljø med mange småbarnsfamilier. Ankepunktene er mange: Det er ikke vurdert alternativ utnyttelse av arealet, det er ikke vurdert alternativ lokalisering av landsdelshavnen, planen er i strid med Rikspolitiske retningslinjer, planen er lite miljøvennlig, kommunen er både tiltakshaver og planmyndighet i en sak av denne størrelsen, osv.

Det er nå om å gjøre at utfyllingsarbeidet stanses inntil anken er behandlet. Bare da kan anken underlegges en forsvarlig saksbehandling.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger:

Reguleringsplanen for Dokken-Nøstet i Bergen ble vedtatt i Bergen bystyre 28.09.98. Det forelå ingen innsigelse mot planen fra statlig fagmyndighet, fylkeskommunen eller nabokommune, noe som innebærer at den er endelig vedtatt og at den etter plan- og bygningsloven i utgangspunktet kan legges til grunn for gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider som er i samsvar med de formål det er regulert til. Utfylling i sjøen som et ledd i havneutbygging er i samsvar med planen.

Departementet er kjent med at bystyrets vedtak er påklaget til fylkesmannen i Hordaland. Det innebærer at arbeider som utføres i planområdet, utføres for tiltakshavers regning og risiko hvis klagen fører frem og dermed tiltakene ikke lenger er i samsvar med planen. Tiltakshaver må i tilfelle bære alle kostnader ved eventuell retting.

I forbindelse med behandling av klage fremgår det av § 42 i forvaltningsloven at det kan besluttes at vedtak ikke kan iverksettes før klagen er avgjort. Slik beslutning kan treffes av underinstansen (kommunen), klageinstansen (fylkesmannen) eller annet overordnet organ (departementet). Bakgrunnen for dette er at det er uheldig at det iverksettes tiltak som vanskelig kan reverseres hvis klagen blir tatt til følge, mens saken er under klagebehandling.

I den foreliggende sak har departementet i brev av 19. januar 1999 til fylkesmannen i Hordaland bedt fylkesmannen vurdere spørsmålet om å beslutte utsatt iverksetting av bystyrets reguleringsvedtak og å gi tilbakemelding om resultatet av denne vurderingen.

Hvis utsatt iverksetting blir besluttet, vil bygge- og anleggstiltak som er et ledd i gjennomføringen av planen måtte stanses inntil videre.

Jeg avventer nå tilbakemeldingen fra fylkesmannen.

I tillegg til plan- og bygningsloven reguleres utfylling i sjø også av forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland ga i brev av 30.09.98 utslippstillatelse for utfylling i det aktuelle område. Utslippstillatelsen ble påklaget til Statens Forurensningstilsyn som i brev av 07.01.99.ikke tok klagen til følge. Det foreligger således gyldig utslippstillatelse.