Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:74 (1996-97)
Innlevert: 30.01.1997
Sendt: 31.01.1997
Besvart: 10.02.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Skattedirektoratet hevder at plikten til å levere selvangivelse for et aksjeselskap som går konkurs påhviler selskapets styre for den delen av skatteåret som faller forut for konkursåpningen, og eventuelt for det året som går forut for konkursåpningen i de tilfeller hvor fristen for innlevering går ut etter tidspunktet for konkursåpningen.
Er finansministeren enig i denne tolkningen, og finner han regelen rimelig?"

Begrunnelse

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Etter ligningsloven §4-2 har den som har hatt formue eller inntekt som han er skattepliktig for her i landet, plikt til å levere selvangivelse for vedkommende inntektsår. Når skattyter er et aksjeselskap følger det av ligningsloven §4-5 nr 3 at plikten til å levere selvangivelse påhviler selskapets styre.

Dersom det åpnes konkurs i et aksjeselskap, vil selvangivelsesplikten påligge styret frem til konkursåpningen. Åpning av konkurs i et aksjeselskap medfører at selskapets organer taper rådigheten over selskapsformuen, og at bestyrelsen går over til skifteretten og bobestyreren, jf konkursloven §100 første ledd. Ved konkursåpningen vil konkursboet bli etablert som et eget rettssubjekt med selvstendig skatteplikt, jf skatteloven §15 første ledd b. Konkursåpning innebærer likevel ikke at aksjeselskapets ordinære organer bortfaller, men fullmaktene blir svært begrenset. Styrets oppgave under konkursbehandlingen vil primært være å representere konkursdebitor og å bistå boets organer med opplysninger mv, jf konkursloven §101.

Et konkursbo vil bare i begrenset grad være skattepliktig for inntekt i perioden fra konkursåpningen til boet sluttes. I den utstrekning boet har slike inntekter, skal det imidlertid leveres selvangivelse, og plikten påhviler bobestyreren etter ligningsloven §4-5 nr 3.

Dersom selskapet har hatt skattepliktig inntekt før konkursåpningen, vil det i utgangspunktet foreligge selvangivelsesplikt etter ligningsloven. Departementet antar at bostyret ikke har plikt til å levere selvangivelse for dette tidsrommet. Departementet antar imidlertid at bostyret har rett til å levere selvangivelse for dette tidsrommet dersom dette er ønskelig for å ivareta fordringshavernes felles interesser, jf konkursloven §85. Det oppstår dermed spørsmål om selskapets styre har plikt til å levere selvangivelse for dette tidsrommet.

Utarbeidelse av selvangivelse for et aksjeselskap forutsetter at det utarbeides et årsoppgjør etter regnskapslovgivningen. Ved konkursåpning vil det i tilfelle måtte utarbeides et årsregnskap frem til konkursåpningstidspunktet, og eventuelt for det foregående regnskapsår, dersom dette ikke var gjort ved konkursåpningen. Utarbeidelse av årsoppgjør og selvangivelse vil normalt innebære at aksjeselskapet påføres forpliktelser, bl a i form av honorar til regnskapsfører og revisor. Styret i selskapet vil ikke ha fullmakt til å påføre selskapet (konkursboet) forpliktelser etter konkursåpningen. Bilag og andre dokumenter som er nødvendig for utarbeidelse av årsoppgjør vil også normalt være i bostyrets besittelse. Videre vil de valg og vurderinger som foretas ved utarbeidelse av selskapets selvangivelse innvirke på selskapets økonomiske forpliktelser (skatteforpliktelser). Som nevnt ovenfor antar departementet også at bostyret vil ha anledning til å levere selvangivelse for selskapet dersom dette er nødvendig for å ivareta kreditorenes interesse. Disse forhold taler mot at styret har plikt til å innlevere selvangivelse på vegne av et aksjeselskap etter åpning av konkurs.

Etter min vurdering er det etter dette usikkert om noen har plikt til å innlevere selvangivelse på vegne av aksjeselskapet etter konkursåpningen for den delen av skatteåret som faller forut for konkursåpningen. Dersom selvangivelse ikke er levert, vil selskapets inntekt bli fastsett ved skjønnsligning, jf ligningsloven §8-2. Adgangen til å klage over ligningen vil også bortfalle dersom selvangivelse ikke leveres, jf ligningsloven §9-2 nr 7.

Departementet har tidligere varslet at det er behov for en gjennomgang av beskatningen av konkurs- og administrasjonsboer. I denne forbindelse vil det være aktuelt å vurdere plikten til å levere selvangivelse og andre oppgaver til ligningsmyndighetene for aksjeselskaper hvor det er åpnet konkurs. På bakgrunn av departementets arbeid med andre større endringer i skattelovgivningen, vil det fortsatt kunne gå noe tid før dette arbeidet påbegynnes.