Skriftlig spørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:130 (1998-99)
Innlevert: 20.01.1999
Sendt: 21.01.1999
Besvart: 26.01.1999 av justisminister Aud-Inger Aure

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Dagbladet hadde artikler 19. og 20. januar 1999 om Folke Rønning som døde i sin celle på Ila landsfengsel i fjor sommer.
Avdødes familie mener at døden inntraff fordi nødvendig legetilsyn- og behandling ikke ble gitt, til tross for at avdødes alvorlige helsetilstand og plager var kjent. Vil statsråden gjøre noe for å få klarlagt om Folke Rønning fikk nødvendig og riktig helsetilbud og tilsyn, og ellers om rutinene for behandling av innsatte med helseproblemer er gode nok?

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Den aktuelle saken er nylig brakt inn for fylkeslegen i Akershus. Det var helseavdelingen ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt som på eget initiativ ba fylkesmannen om granskning. I henhold til vanlig praksis vil fylkeslegen i kraft av sin tilsynsrolle vurdere om det er grunn til å rette kritikk mot det helsetilbudet og det tilsynet avdøde fikk i det aktuelle tidsrommet. Dersom fylkeslegen finner at det er grunnlag for kritikk i foreliggende sak, vil den bringes videre til Statens helsetilsyn.

Jeg avventer fylkeslegens uttalelse, og finner det ikke naturlig å kommentere denne enkeltsaken nærmere nå.

Til den siste delen av spørsmålet vil jeg innledningsvis slå fast at primærhelsetjenestene og psykiatritjenestene i norske fengsler gjennomgående er meget gode. Helsetjenestene reguleres av kommunehelsetjenesteloven, som også regulerer helsetjenestene ellers i samfunnet. Innsatte i norske fengsler og befolkningen for øvrig gis følgelig et likeverdig helsetilbud.

Som ellers i samfunnet vil tilbudet variere noe avhengig av anstaltenes størrelse og antallet innsatte. Som eksempel på helsetilbudet i en anstalt vil jeg opplyse om at helseavdelingen ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt har sykepleiere på vakt daglig fra klokken 0700 til 2100 og legedekning 4 dager pr. uke. Ut over dette benyttes legevakt ved behov.

Det er Sosial- og helsedepartementet som har det overordnede ansvaret for helsetjenestene i fengslene. Statens helsetilsyn har ansvaret for det faglige innholdet, og fylkeslegen står for den utøvende funksjonen. Det er et tett og kontinuerlig samarbeid mellom Justisdepartementet og helsemyndighetene i disse spørsmålene.

Jeg har ikke holdepunkter for å mene at de generelle rutinene for behandling av innsatte med helseproblemer ikke er gode nok. Jeg vil imidlertid se nærmere på saken, og i samarbeid med Sosial- og helsedepartementet vurdere om det er behov for å gjennomgå de aktuelle rutinene.