Skriftlig spørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Dokument nr. 15:76 (1996-97)
Innlevert: 05.02.1997
Sendt: 06.02.1997
Besvart: 14.02.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Vil statsråden sørge for at lederen for ERNKs informasjonskontor i Oslo, Ceskin Gåneser får en uforbeholden unnskyldning for den krenkende behandling han ble utsatt for da han i formiddag måtte gjennomgå omfattende politikontroll ved ankomst Oslo S, og særlig det forhold at han ble utspurt om politisk tilhørighet og at politiet foretok kopiering av politiske arbeidsdokumenter?"

Begrunnelse

Ceskin Gåneser deltok sist helg på Nordisk-kurdisk fredsråds møde i Stockholm. Dette er et åpent, lovlig samarbeidsprosjekt som samler parlamentarikere og andre som er opptatt av å arbeide for en fredelig løsning av det kurdiske problemet i Tyrkia og i nabostatene. I år deltok 30-40 parlamentarikere, jurister og organisasjonsrepresentanter fra fire av de nordiske landene. Fra norsk side deltok i år advokat Jon Rud som er leder av Det norske rådet for kurdernes rettigheter, rådsmedlem Valerie Mercer Rud og stortingsrepresentant Erling Folkvord (RV) som også er med i styret for Kurdergruppa i Stortinget. Ceskin Gåneser, som leder det informasjonskontoret ERNK (Den kurdiske nasjonale frigjøringsfronten) har i Oslo, var en av de kurdiske deltakerne fra Norge.
Da Ceskin Gåneser ankom Oslo S. i formiddag, ble han stoppet for kontroll. Alle tjenestemenn som deltok i aksjonen var sivilkledde. Gåneser ble stoppet på Oslo S. og tatt inn på et kontor. Tollvesenet har bekreftet at ingen andre ble tatt med for kontroll fra tollvesen eller politi. Han ble nødt til å kle seg naken og ble utspurt bl.a. om han er medlem av Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK). Han måtte også finne seg i at politiet ransaket bagasjen hans og kopierte en del dokumenter. Politiet har i ettertid bekreftet at kopiering ble gjennomført. Dette er dokumenter fra det kurdisk-nordiske samarbeidsmøtet som ble avholdt i Stockholm sist helg, og der det deltok både folkevalgte og organisasjonsrepresentanter fra Finland, Sverige, Danmark og Norge. Dokumentene inneholder mange navn.
Vi kan ikke se at norsk politi har noen legitim grunn til å beslaglegge kopier av politiske arbeidsdokumenter på en slik måte.
For å utdype hovedspørsmålet nevnes noen problemstillinger:
- Med hvilken rett, og med hvilken begrunnelse foretar politiet politisk eksaminasjon om hvorvidt en person som tas med for kontroll av tollvesen og politi, er medlem av PKK?
- Med hvilken rett og med hvilken begrunnelse beslaglegges og kopieres lovlige politiske arbeidsdokumenter?
- Vil eieren av dokumentene få kopiene levert tilbake med en erklæring om at politiet ikke har ytterligere kopier eller avskrifter i sin varetekt?
- Hvilket omfang har Overvåkingspolitiets arbeid med å overvåke kurdere i Norge og nordmenn som deltar i informasjons- og solidaritetsarbeide for kurderne, eller nordmenn som på annen måte engasjerer seg for en fredelig løsning av den kurdisk-tyrkiske konflikten.

Gerd-Liv Valla (A)

Svar

Gerd-Liv Valla: Etter innhentede opplysninger fra Oslo politikammer kan jeg opplyse følgende:

Oslo politikammers Utlendingsseksjon foretar med jevne mellomrom kontroller på Oslo S ved ankomst av transportmidler fra utlandet. Kontrollene har som mål å undersøke de ankommendes oppholdsgrunnlag. Tjenestemenn fra Tollvesenet foretar tollkontroll. Kontrollen som ble foretatt onsdag 05.02.1996 ved ankomst av tog fra Stockholm kl. 0732, var således en vanlig og rutinemessig kontroll.

Seckin Gåneser ble i utgangspunktet stanset for kontroll av tolltjenestemenn og tatt med til Tollvesenets lokaler på Oslo S.

Grunnlaget for at Tollvesenet ønsket en nærmere kontroll av Gåneser var ikke kjent for polititjenestemennene.

Mens Gåneser var i Tollvesenets lokaler undersøkte polititjeneste-mennene hans reisedokumenter samtidig med at tolltjenestemennene foretok tollkontroll. Gåneser ble av polititjenestemennene spurt om oppholdssted, grunnen til reisen til Norge, eventuell oppholdstillatelse i Norge, sin reisevirksomhet m.m. - hvilket han svarte greit på.

I forbindelse med tollkontrollen fant tolltjenestemennene diverse papirer i Gånesers bag. Vedkommende polititjenestemann så på dette og merket seg forkortelsen PKK flere steder. I forbindelse med dette ble Gåneser stilt noen spørsmål bl.a. om sin tilknytning til PKK. Etter anmodning fra polititjenestemannen tok Tollvesenet kopi av Gånesers reisedokument og de papirer som var funnet i hans bag og som polititjenestemennene kun hadde sett overflatisk på. Polititjenestemennene forlot kort tid etter Oslo S. for annet oppdrag uten å medbringe nevnte kopier.

Polititjenestemennene fikk aldri overlevert de kopiene som var tatt av tolltjenestemennene. Disse var hele tiden kun i Tollvesenets hender og ble aldri overlevert politiet.

Noe senere samme dag ble politiet kontaktet av advokat Jon Rud som representerte Seckin Gåneser. Det har fra politiets side aldri vært benektet at det var tatt kopier.

Oslo politikammer har ellers i sin redegjørelse opplyst at vurderingen som lå bak spørsmålene om Gånesers mulige tilknytning til PKK, var begrunnet i at han selv opplyste ha en søknad om oppholdstillatelse i Norge til behandling, samtidig som han var i besittelse av dokumenter som øyensynlig omhandlet organisasjonen PKK. Politikammeret viser i denne forbindelse til at hensynet til rikets sikkerhet er bortvisningsgrunn etter utlendingslovens §27, 1. ledd, litra g jf. §28. Når det gjelder kopiering av papirer Gåneser bragte med seg, er det ingen lovhjemmel som kan begrunne dette. At det ble foretatt kopiering var en ubetenksom handling som er tatt opp med vedkommende polititjenestemann fra politikammerets side. Oslo politikammer har gitt uttrykk for beklagelse på dette punkt. Jeg forutsetter at denne beklagelsen også uttrykkes overfor Seckin Gåneser.