Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:132 (1998-99)
Innlevert: 20.01.1999
Sendt: 21.01.1999
Besvart: 28.01.1999 av kulturminister Anne Enger

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Teaterskolen som drives ved Nordic Black Theatre,trues av nedlegging fordi Arbeidskontoret trekker tilbake økonomiske midler,en konsekvens av årets statsbudsjett. Teaterskolen gir altenativ teaterutdanning, den muliggjør det flerkulturelle møtet, kvalifiserer elever til jobber innenfor kulturlivet, og er et viktig integreringstiltak. Ansvaret for dette arbeidet tilligger flere departement. Vil statsråden ta initiativet til en koordinert innsats for å redde teaterskolen?

Begrunnelse

Nordic Black Theatres er blitt drevet med midler fra Arbeidskontoret Grunerløkka og "Indre Øst"-pakken. Når nå Arbeidskontoret sannsynligvis vil trekke inn den økonomiske støtten som følge av færre sysselsettingsmidler, betyr det at skolens eksistens er truet.

Skolen er et tilbud til arbeidsledig ungdom med flerkulturell og minoritetsspråklig bakgrunn. Den representerer også et alternativ tilbud til utdanninga ved Statens teaterhøgskole, både med hensyn til innhold og inntak. Flere av elevene har skapt seg sine egne jobber innafor frie grupper eller har fått free-lancejobber innafor institusjonene. Kunstnermeldinga og Langtidsprogrammet (1998-2001) sier følgende om kunsten og det flerkulturelle samfunnet:" Mennesker med innvandrerbakgrunn må ha mulighet til å utvikle egen kulturell identitet, bidra til kulturell nyskaping og delta i storsamfunnets kulturinstitusjoner som naturlige og likeverdige deltakere."
Tiltak som denne teaterskolen muliggjør det flerkulturelle møtet, en berikelse for kunst- og kulturlivet i Norge. I tillegg er det et viktig integreringstiltak, ved at den gir ungdom med flerkulturell bakgrunn et ståsted, og elevene vil kunne være verdifulle rollemodeller for annen ungdom med samme bakgrunn. Elevene kan også fungere som positive rollemodeller for det norske samfunn, idet de viser et annet bilde av flerkulturell ungdom enn det media viser i disse dager.

Teaterskolens mål, drift og innhold berører flere departements ansvarsområder. Skolen har bedt om et tverrdepartementalt møte. Det er bakgrunnen for at SV nå ber om at Kulturministeren tar initiativet til en koordinert innsats for å sikre videre drift av skolen.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Med brev av 30. desember 1998 stilet til kulturministeren, kommunalministeren, barne- og familieministeren og arbeidsministeren underretter Nordic Black Theatre om at Arbeidskontoret Grünerløkka har gitt teatret signaler om at hele den økonomiske støtten til drift av teaterskolen ved Nordic Black Theatre i 1999 vil bli strøket. Ifølge teatret kommer dette til å skape en kritisk situasjon som vil true hele skolens eksistens. Det blir opplyst at skolen vil miste 50 pst av driftsstøtten, dvs 1 mill. kroner, og at 20 elever kommer til å miste sin skole- eller kursplass.

Nordic Black Theatre ber om at Kommunal- og regionaldepartementet, Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kulturdepartementet gjennom et tverrdepartementalt møte må søke å finne frem til løsninger for Nordic Black Theatres teaterskole.

Representanten Ågot Valle viser i sitt spørsmål bl.a. til at teaterskolen gir alternativ teaterutdanning, at den kvalifiserer elever til arbeid innenfor kulturlivet, og at skolen således er et viktig integreringstiltak. Siden saken berører flere departementer blir det spurt om kulturministeren vil ta initiativet til en koordinert innsats for å redde teaterskolen.

Jeg kan opplyse at det allerede er etablert kontakt mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kulturdepartementet i denne saken. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, som har ansvar når det gjelder teaterutdanning, er også trukket inn, selv om en der ikke har mottatt noen direkte søknad fra Nordic Black Theatre.

I regi av Kommunal- og regionaldepartementet ble det 21. ds avholdt et møte mellom representanter for ovennevnte departementer der en drøftet den oppståtte situasjonen for teaterskolen ved Nordic Black Theatre. Det tverrdepartementale arbeidet vil fortsette med Kommunal- og regionaldepartementet som koordinerende departement med sikte på å finne en løsning. I dette arbeidet vil det også bli tatt kontakt med Oslo kommune.

Til orientering kan tilføyes at Kulturdepartementet i 1999 gir et tilskudd på kr 1 129 000 til teaterdelen av Nordic Black Theatre. Teatrets skole er imidlertid en viktig forutsetning for teaterdriften. Kulturdepartementet engasjerer seg derfor aktivt i arbeidet med å finne en løsning for skolens videre drift.