Skriftlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:79 (1996-97)
Innlevert: 07.02.1997
Sendt: 10.02.1997
Besvart: 14.02.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "I tilknytning til gjennomføringen av reform-97 kommer tilsynelatende de yngste elever som i inneværende undervisningsår deltar i 6-årsgruppe som mottar et pedagogisk tilbud uheldig ut i forbindelse med innfasingen. Elever som er litt eldre får begynne i den nye 2. klasse, mens de yngste blir skilt fra sitt klassemiljø og må begynne i 1. klasse sammen med elever som ikke har deltatt i førskoletilbud. Er dette etter departementets syn en gunstig virkning av reformen? Kan lokale skolemyndigheter åpne opp for tilpasninger, f. eks. etter en skolemodenhetstest som en overgangsordning?"

Begrunnelse

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Lars Sponheim oversendt 10. februar 1997.

Lovverket er å forstå slik at barn som fyller 7 år i løpet av kalenderåret 1997, skal begynne i den nye 2. klasse høsten 1997, som start på et 9-årig obligatorisk grunnskoleløp. Barn som fyller 6 år i løpet av 1997, skal begynne i den nye 1. klasse/førskolen høsten 1997, som del av et 10-årig obligatorisk grunnskoleløp. Aldersgrensene i lovverket er absolutte, og det er således ikke adgang til å la deler av den sistnevnte gruppen begynne direkte i 2. klasse høsten 1997.

Etter min vurdering er det nødvendig at lovverket er klart og ryddig på dette punkt. Andre, alternative ordninger ville kunne føre til tvil og uenighet. Alle elever har rett til å få tilpasset opplæring ut fra sine evner og forutsetninger. Skolen må således ta høyde for at en skoleklasse har elever med ulik bakgrunn og modenhetsnivå.