Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Dokument nr. 15:80 (1996-97)
Innlevert: 11.02.1997
Sendt: 12.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "Hvilken informasjon er blitt gitt til mottakere av bostøtte om regelendringene som gjennomføres med den nye bostøtteordningen og vil statsråden ta initiativ for å sikre at alle støttemottakere som har behov for ytterligere hjelp utover bostøtten blir informert om sine rettigheter av sosialkontoret?"
Begrunnelse:
Endringene av regelverket vil for en del av mottakerne bety tildels store reduksjoner i bostøtten. Det tenkes særlig på størrelsen på boutgiftstaket som er satt for enpersonshusholdninger og hvilke følger dette vil få for de som har lav pensjon og høye bokostnader. Det er viktig at de mottakerne som får redusert sin bostøtte får informasjon tidlig, slik at de kan innrette sin økonomi etter dette. Den informasjon som er gitt gjennom avisannonser er meget generell og det fremgår ikke at det har skjedd endringer i regelverket.

Begrunnelse

Kjell Opseth (A)

Svar

Kjell Opseth: Husbanken har gitt informasjon både til kommunene og brukerne av den nye ordningen. I løpet av januar er det sendt ut rundskriv til kommunene om samordningen. Informasjonen gjelder regelverket for ordningen og administrative rutiner som søknadsfrister o.l. Husbanken har laget et rundskriv om samordningen som videresendes til brukerne via kommunene. Det blir orientert om endringene i regelverket og om hvilke økonomiske konsekvenser dette kan få for den enkelte mottaker. Spesielt er det pekt på hvilke grupper som får en reduksjon i sin støtte. De som i fjor mottok støtte fra KADs bostøtteordning, har fått tilsendt skriftlig materiale om endringene direkte fra Husbanken. Det er gitt informasjon til målgruppene for ordningen på trygdeutbetalingsslippen for januar om samordningen. Samordningen er også nærmere beskrevet bl.a. i Pensjonistbladet, som går til alle medlemmene av Norges pensjonistforbund. I tillegg til dette vil Husbanken om kort tid sende rundskriv til kommunene om de endelige satsene i regelverket. Dermed kan kommunene veilede den enkelte søker om hva utbetalingen blir. De hushold som kan få reduksjon i støtten, er de som har mottatt støtte fra SHDs botilskuddsordning, særlig de som har fått botilskudd i tillegg til bostøtte. Disse har fram til i dag mottatt støtten en gang i året, i månedsskiftet oktober/november. Nå får de tre utbetalinger i året, den første allerede tidlig i mai. Dette gjør at de i større grad kan innrette sin økonomi etter størrelsen på utbetalingen.