Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:133 (1998-99)
Innlevert: 21.01.1999
Sendt: 22.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Iflg. Sunnmørsposten den 21. d.m. skal Sør-Trøndelag fylkeskommune foreta en innsparing i budsjettet til RiT som vil gå ut over helsetilbudet til pasienter i Møre og Romsdal - både kreftpasienter og hjertepasienter vil bli berørt samtidig som ventetiden vil øke. En slik innsparing fra en fylkeskommune som går ut over andre fylker vil sette ordningen med helseregioner i et merkelig lys og kan ikke aksepteres. Vil helseministeren gripe inn slik at alle i helseregion 4 får samme tilbud?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: For Sosial- og helsedepartementet er det to fundamentale prinsipper som berøres i denne saken. For det første er det slik at alle pasienter skal ha et tilbud og en tilgang til regionsykehusfunksjoner som er uavhengig av hvilken fylkeskommune innenfor regionen de bor i. For det andre er det viktig at alle fylkeskommuner som er berørte av en regionsykehusfunksjon faktisk blir informert om endringer i funksjonen, enten det er en opptrapping eller nedtrapping av tilbudet. Den fylkeskommunen som eier regionsykehuset har gjennom sykehusets status en forpliktelse til å informere de berørte fylkeskommuner, som er avhengig av regionsykehuset for å gi sine innbyggere et fullverdig helsetilbud.

Etter det jeg forstår er det aktuelle innsparingsforslaget enda ikke vedtatt, selv om budsjettets rammer for 1999 er vedtatt av fylkestinget i Sør-Trøndelag. RiTs forslag til innsparing skal fremmes i fylkesutvalget i Sør-Trøndelag den 28. januar. Det har vært avholdt møte i det regionale fylkeshelsesjefkollegiet i forkant av dette, og jeg forventer at Møre og Romsdals synspunkter har blitt fremsatt der. Sør-Trøndelag fylkeskommune fremholder at innsparingsforslaget vil medføre en omorganisering av enkelte tjenester ved RiT, slik at de drives mer kostnadseffektivt. Forslaget er ifølge fylkeskommunen ikke ment å innebære redusert volum på pasientbehandlingen. Jeg forutsetter at de berørte fylkeskommuner kommer til enighet om dette.

Jeg vil understreke at fylkeskommunene bør komme til enighet om dette uten å trekke inn sentrale myndigheter. Fylkeskommunen står som sykehuseier, og må ha frihet til selv å tilpasse aktiviteten til sine budsjetter. Sør-Trøndelag fylkeskommune har stått overfor store utfordringer knyttet til vedtaket av årets budsjett. En betydelig innsparing har måttet skje innenfor alle sektorer. Det må imidlertid påligge eier av regionsykehuset et særlig ansvar for å informere andre berørte fylker i forkant av eventuelle endringer i regionsykehustilbudet, slik at disses synspunkter kan bli tatt hensyn til. Selv om dette ikke forutsettes eksplisitt i forslaget til forskrift for det regionale helsesamarbeidet, bør dette være en selvfølge. De regionale helseutvalgene skal være et samarbeidsorgan som skal kunne fange opp denne type problemer på et så tidlig stadium at man kan komme til regional enighet.

Når de første regionale helseplaner blir levert til departementet, vil departementet kunne velge å ikke vedta planen dersom den f. eks. ikke ivaretar et likeverdig helsetilbud i hele regionen.