Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Dokument nr. 15:81 (1996-97)
Innlevert: 11.02.1997
Sendt: 12.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding nr. 32 (1994-95) om kommune- og fylkesinndelingen våren 1996 å be Regjeringen vurdere å sette ned et bredt sammensatt utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av ansvars-, oppgave- og funksjonsfordelingen mellom de tre ulike forvaltningsnivåene. Det ble bedt om at mandatet måtte forelegges Stortinget. Hvor langt er Regjeringen kommet med dette og kan Stortinget påregne at et mandat blir lagt fram med det første?"
Begrunnelse:
For tiden pågår det en viktig avklaringsprosess i forhold til eierstrukturen i sykehusvesenet som kan få store konsekvenser for fylkeskommunenes oppgaver. Samtidig er statsforvaltningen på de ulike nivåer under løpende utvikling. Dette reiser ikke minst spørsmålet om behovet for en helhetlig gjennomgang av forvaltningen. Dessuten, etter tyve år med direkte valg til fylkesting, er det naturlig å spørre i hvilken grad ordningen har bidratt til styrking av demokratiet?

Begrunnelse

Kjell Opseth (A)

Svar

Kjell Opseth: Grunnen til at jeg har tatt meg litt tid på å vurdere denne saken, er at jeg tolker et flertall i innstillingen til Stortingsmelding nr 32 (1994-95) Kommune- og fylkesinndelingen slik at flertallet er enige med Regjeringen i at vi fortsatt skal ha tre forvaltningsnivåer og at oppgave- fordelingen i hovedsak skal være som i dag. Et annet flertall utdypet dette ved å si at man likevel må være åpen for justeringer dersom det er behov for dette. Når Stortinget ber Regjeringen om å vurdere å nedsette et utvalg som kan foreta en helhetlig gjennomgang av ansvars, oppgave og funksjonsfordelingen mellom forvaltningsnivåene, gitt at hovedtrekkene i fordelingen skal ligge fast, tolker jeg dette som et signal på at man ikke ønsker en helt åpen og brei gjennomgang slik Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen hadde på 70- og 80- talet. Det har derfor vært viktig for meg å få med diskusjonen i Regjeringen om den framtidige organiseringen av og eierskapet for sykehusene før jeg arbeidet videre med det nevnte utvalget. Sykehussaken er nå avklart så langt i Regjeringen at jeg har et grunnlag for å utforme et mandat for et utvalgsarbeid. Når jeg har utarbeidet mandatet, vil jeg snarest finne en anledning til å forelegge det for Stortinget, slik det blir bedt om i vedtaket.