Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:135 (1998-99)
Innlevert: 27.01.1999
Sendt: 28.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Det henvises til oppslag i dagsavisen Nordlys den 20/1-99 der det meldes at etableringen av et mammografisenter ved Regionsykehuset i Tromsø kan være i fare. Begrunnelsen er at fylkeskommunen ikke har mottatt garanti fra staten for hva staten vil betale til drift og utstyr inneværende år. Gjennom forsinkelen risikerer man også å tape fagfolk til andre mammografisentra. Vil helseministeren ta et snarlig initiativ overfor Troms fylkeskommune slik at senteret kan realiseres snarest mulig?

Begrunnelse

Tilbudet om mammografiundersøkelser har eksistert i østlandsområdet i mange år via private røntgeninstitutter, selv om undersøkelsene først nå settes i system som screeningundersøkelser av kvinner i gitte aldersgrupper. Det foreligger stortingsvedtak om at ordningen med mammografiscreening etter hvert skal gjøres landsomfattende, og Helse- og sosialdepartementet har bestemt at Troms er ett av de fylker som allerede nå skal inngå i ordningen, med et oppfølgingsansvar også for Finnmark.

Undersøkelser gjennom de siste årene har vist en foruroligende flukt av fagfolk fra Nord-Norge og norske distriktskommuner til det sentrale østlandsområdet. Dersom man kan klare å etablere nye fagtilbud først i de områder som sliter med rekruttering, kan man håpe på at man i større grad både blir i stand til å holde på disse fagfolkene, og kanskje til og med rekruttere nye fagpersoner. Men skjer det motsatte, nemlig at fagtilbudet utvides der konsentrasjonen av fagpersonell fra før av er størst, kan dette føre til en ytterligere utarming der man fra før av sliter med rekruttering, slik man nå gjør i Nord-Norge.

Etter undertegnedes vurdering er det derfor av stor betydning at man nå raskest mulig får avklart de hindringer som ligger i veien for at Ritø får bygd opp og kommet i gang med et mammografisenter. Argumentasjonen knyttet til fagpersoner må her naturligvis sees i sammenheng med tilbudet til befolkningen, som jo vil bli mangelfullt dersom senteret ved sin oppstart ikke lenger har tilgang til de fagpersoner som nå befinner seg ved Regionsykehuset i Tromsø.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Mammografiscreening ble utvidet med fem nye fylker i 1998. Troms og Finnmark var to av disse fylkene som samlet fikk tildelt 5,1 mill kroner i statlige midler for å starte opp med investeringer i 1998. I tillegg ble det lagt inn 0,5 mill kroner til drift i 1998.

I forbindelse med utvelgelse av nye fylker i 1998, la styringsgruppen for prøveprosjektet med mammografiscreening til grunn at man av hensyn til det faglige aspektet bør samle kompetansen knyttet til tyding og etterkontroll i ett ressurssenter der dette er mulig. På bakgrunn av tilrådning fra styringsgruppen fant departementet å gå inn for etablering av ett brystdiagnostisk senter (BDS) i hvert fylke. Både av faglige og økonomiske grunner er Troms og Finnmark i denne sammenhengen å betrakte som ett fylke. Det er videre lagt til grunn at screeningvirksomheten i Troms og Finnmark skal dekkes med en mobil enhet (buss).

Arbeidet med å anskaffe en mobil enhet til Troms/Finnmark er nå i gang. En mobil enhet vil kunne være klar til drift i januar/februar 2000. Troms fylkeskommune er videre i gang med planleggingen av et brystdiagnostisk senter ved Regionsykehuset i Tromsø. Utbyggingen vil bli finansiert på samme måte som for sykehusbygg, dvs at fylkeskommunen finansierer utbyggingen med mulighet for refusjon fra kapitalrefusjonsordningen. Det legges opp til at utgifter til utstyr og drift til det nye senteret i Tromsø vil bli fullfinansiert av staten på samme måte som for de øvrige fylkene. Når det gjelder hvordan en landsdekkende mammografi skal organiseres og finansieres når virksomheten er fullt utbygd i alle fylker, vil departementet komme tilbake til dette.

For inneværende år er Troms fylkeskommune tildelt 3,9 mill kroner, hvorav

ca 2 mill kroner til drift, bl a lønn til personell, og resten til investeringer. For 1999 vil Troms fylkeskommune derfor ha nok driftsmidler til opplæring av personell og planlegging av screeningvirksomheten. Mammografiscreening i Troms og Finnmark vil kunne starte opp så snart den nye bussen er klar, tidligst i januar/februar 2000.

Fylkesordføreren i Troms har bedt om et møte med departementet for å drøfte den videre gjennomføringen av mammografiscreening i fylket. Jeg tar sikte på at et slikt møte kan holdes i nær framtid.