Skriftlig spørsmål fra Eva R. Finstad (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:86 (1996-97)
Innlevert: 24.02.1997
Sendt: 24.02.1997
Besvart: 25.02.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Fra 21.12.1996 ble reglene for fortolling av motorsykler endret fra verdigrunnlag minus bruksfradrag til fortolling basert på hk/kw og volum. Det viser seg imidlertid at driftssteder innen tollvesenet ikke har fått klare retningslinjer for hvilken form for dokumentasjon som skal kunne godkjennes til bruk for avgiftsgrunnlag. Dette fører igjen til forskjellig praksis fra tollsted til tollsted og dermed ulik konkurranse innen MC-bransjen. Ved Oslo tollsted kreves at kjøretøyer må kjøres på en dynojet testbenk med de utgifter dette medfører, mens dette ikke kreves ved andre tollsteder.
Vil Finansministeren gi klare retningslinjer til tollstedene slik at en kan få felles praksis for fortolling slik at en unngår konkurransevridning mellom de forskjellige importører etter hvilket tollsted importøren sogner til?"

Begrunnelse

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Omleggingen av avgiftsgrunnlagene for engangsavgift på motorsykler fra verdiavgiftsberegning til avgift basert på tekniske grunnlag trådte i kraft fra 1. januar 1997. Når det gjelder bruktimporterte motorsykler, har praksis vist at enkelte importører ikke har kunnet legge frem tilstrekkelig dokumentasjon for fastsettelsen av avgiftgrunnlagene. Dette førte dessverre til en noe uensartet praksis med hensyn til dokumentasjonskravet. Retningslinjer som tar sikte på å løse de oppståtte problemer er allerede sendt ut.