Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:137 (1998-99)
Innlevert: 29.01.1999
Sendt: 29.01.1999
Besvart: 05.02.1999 av kulturminister Anne Enger

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): EOS (European Olympic Committe) har ønsket å styrke den faglige og organisatoriske bistand til sine medlemsland gjennom en stilling som sportsdirektør.
Hvilke hovedoppgaver har EOC arbeidet med fram til i dag, hva slags framtidsplaner har organisasjonen og hvorfor forventes det at Norge alene skal betale utgiftene til sportsdirektørstillingen når resten av sekretariatet finansieres av den italienske olympiske komite (CONT)?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: EOC (European Olympic Committee) er en sammenslutning av 48 nasjonale olympiske komiteer. En forløper for den nåværende sammenslutningen ble etablert for omlag 30 år siden. Hensikten har vært å samle de nasjonale olympiske komiteenes interesser i Europa, samt å være en samarbeidspartner med de internasjonale særforbund og Den internasjonale olympiske komité (IOC). Det finnes fem kontinentale sammenslutninger av olympiske komiteer som utgjør den globale sammenslutningen ANOC (Association of National Olympic Comittees).

EOC er en demokratisk oppbygd sammenslutning hvor de 48 medlemslandene har én stemme hver i generalforsamlingen, som avholdes hvert år. Generalforsamlingen velger president, generalsekretær og styre på 15 medlemmer for fire år om gangen. EOC har ingen formell organisatorisk binding til IOC.

EOCs viktigste oppgaver har vært arbeidet i de fem kommisjonene som har følgende oppgaver:

- Kommisjon for teknisk koordinering av blant annet olympisk solidaritet, generell idrettspolitikk, forholdet til internasjonale særforbund og doping.

- Kommisjon for forberedelse av olympiske leker i forbindelse med organisering, deltakelse, kontrakter, internasjonale særforbund og det olympiske program.

- Kommisjon for markedsføring og finansiering.

- Kommisjon for juridiske spørsmål.

- Kommisjon for ungdomsleker.

I tillegg har EOC tre arbeidsgrupper som arbeider på områdene: Den europeiske union, ny kommunikasjon, samt idrett og miljø.

EOC ønsker blant annet gjennom etablering av en stilling som utviklingsdirektør (denne betegnelse nyttes i Norges Idrettsforbund og Olympiske kommitee (NIF) sitt brev av 2. februar 1999 til Kulturdepartementet) å styrke arbeidet med ungdomslekene, både innen Europa og i andre verdensdeler. Som en annen viktig oppgave angis bidrag til å utvikle de nasjonale olympiske komiteer i land med mindre ressurser. EOC ønsker å være en katalysator i et slikt system.

Et utviklingsprogram for toppidrett gjennom felles seminarer, prosjekt og nettverksbygging inngår naturlig nok som en sentral oppgave. Det vil i den forbindelse kunne være aktuelt å etablere felles treningssentra for å spare og koordinere ressurser.

Norge har allerede gjennom sitt arbeide i EOC fått gjennomslag for heving av aldersgrensene og likhet mellom kjønnene i øvelsesprogrammet i ungdomslekene. Videre ble Norges forslag om en fempunkts antidoping-resolusjon vedtatt på EOCs siste generalforsamling. En styrking av organisasjonen bør således kunne bidra til å markere EOCs rolle som demokratisk organisasjon innenfor europeisk og internasjonal idrett.

EOC har fjernsynsinntekter via IOC som tilnærmet eneste inntektskilde. Budsjettet for 1999 er på USD 956 000, noe som klart begrenser mulighetene for faglig utviklingsarbeid. Dette er også bakgrunnen for at den italienske olympiske komité (CONI) finansierer sekretariatet. En utvidelse av EOCs oppgaver, som blir vurdert til å være i norsk idretts interesse av både Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite og Kulturdepartementet, må således finne eksterne finansieringskilder i en innledende fase.

Dette er Kulturdepartementets bakgrunn for positiv respons på henvendelsen fra NIF om å bidra til å realisere et norsk engasjement innenfor EOCs virksomhet.