Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:138 (1998-99)
Innlevert: 01.02.1999
Sendt: 01.02.1999
Besvart: 08.02.1999 av kulturminister Anne Enger

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Bergen Blues&Roots Festival har ved tildeling av festivalstøtte for 1999 fått mindre enn fjorårets statlige støtte. Festivalen har høg profil på nyskapende formidling av musikk til barn og unge, også til barn og unge i distriktet. Dette får ikke festivalen uttelling for ved tildeling av støtte. Hva vil statsråden gjøre for at festivaler med høg kunstnerisk kvalitet og høg profil på formidling til barn og unge kan få støtte, jfr. festivalstøttens formål om å fremme formidling av musikk til barn og unge?

Begrunnelse

Bergen Blues&Roots Festival drives av et idealistisk arbeidende styre og har ingen fast ansatte. Til tross for dette har festivalen klart å få inn musikalske krefter med bakgrunn i blues, folk-rock og folkemusikk og med høg kunstnerisk kvalitet og internasjonal anerkjennelse. Det unike med festivalen er at disse kreftene også brukes til kurser og seminarer for barn og unge, i Bergen og i kommuner utenfor Bergen, ved rockeklubber og i samarbeid med musikkskoler. Det er også et utstrakt samarbeid med musikkstudenter ved Høgskolen i Bergen. Ved fjorårets festival ble det arrangert ungdomskurs , låtskriverkurs, gitarkurs og kurs i rytmisk musikk/internasjonal folkemusikk, alt dette i løpet av de tre dagene festivalen varte. Bergen Blues&Root planlegger nå å bidra til en musikkpedagogisk fornyelse inn i år 2000. Dette vil skje i samarbeid med festivalkreftene og ungdomsskoler og barnehager. Festivaler som tar formidling til barn og unge på alvor, og som drives helt i tråd med viktige formål med festivalstøtten, må sikres videre eksistens. Paradokset er at denne festivalen strever med å overleve fra år til år, og at den har fått mindre samla statlig støtte enn ved fjorårets tildelinger.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Bergen Blues og Roots Festival ble i 1998 tildelt 75.000 kroner i statstilskudd fra Tilskuddsordningen for musikkfestivaler. I 1999 er festivalen tildelt 130.000 kroner over denne tilskuddsordningen. Økningen er begrunnet i festivalens lokale forankring, økte kunstneriske virksomhet og positive satsing på ungdom. Dersom tilskuddet til Olavsfestdagene (som fikk knutepunktstatus fra og med 1999) holdes utenfor, er avsetningen til festivalformål økt med 10 % fra 1998 til 1999. Tilskuddet til Bergen Blues og Roots Festival over ordningen økte med 73 % i denne perioden.

I 1998 mottok festivalen i tillegg et statstilskudd på 150.000 kroner fra Turné-, festival- og transportstøtteordningen for rock og beslektede musikkformer. Dette tilskuddet ble gitt mellom de regulære tildelingsrundene som har søknadsfrist 1. mai og 1. november hvert år. Tilsvarende tilskudd ble samtidig gitt tre andre rockrelaterte musikkfestivaler. Da søknadsfristen for første halvår 1999 utløp 1. november 1998, hadde festivalen ikke søkt om tilskudd.

Tilskuddsordningen til musikkfestivaler ble presentert for Stortinget i St. prp. nr. 1 (1997-98). Formålet med ordningen er å bidra til at hovedmålet for den statlige musikkpolitikken kan nås. Den skal særlig bidra til å gjøre musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig og stimulere til kunstnerisk fornyelse og utvikling. Videre er det et mål å formidle og videreutvikle norske musikktradisjoner, fremme bruken av samtidsmusikk og formidling av musikk til barn og unge. Ordningen skal bidra til at musikkfestivaler med et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles. Den skal stimulere til nyskaping med hensyn til formidling. I utkastet til forskrifter som departementet har til behandling, er det også lagt til grunn at tilskuddsordningen skal sikre mangfold og at ordningen i størst mulig grad kommer hele landet til gode.

Av de 38 musikkfestivalene som har fått tildelt festivalstøtte i 1999 har 30 tilbud til barn og unge. Med den helhetsvurdering som må legges til grunn for tildeling av festivalstøtte, mener jeg det er grunn til å konstatere at formidling til barn og unge blir ivaretatt innenfor ordningen. Opplæring og kursvirksomhet utløser isolert sett ikke festivaltilskudd. Jeg ser det likevel som svært positivt at Bergen Blues og Roots Festival legger til rette for kurs og opplæringsvirksomhet for barn og unge innenfor festivalens rammer.

Barn og unge er en viktig målgruppe for regjeringen. Jeg vil selvsagt også følge utviklingen av festivaltilskuddsordningen på dette området.