Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:139 (1998-99)
Innlevert: 01.02.1999
Sendt: 01.02.1999
Besvart: 08.02.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): I forbindelse med behandlingen av St.meld nr. 29 om Kyoto Innst.S nr. 233 (1997-98) ba komiteen regjeringen vurdere en utvidelse av det eksisterende mottak og behandlingssystem for det ozonreduserende stoff(KFK) til også å omfatte andre ozonreduserende stoffer.Vil regjeringen ta initiativ til å få etablert et pante-og retursystem for Hydrofluorkarbon (HKFK) tilsvarende det systemet vi i dag har for KFK?

Begrunnelse

I 1999 vil det bli importert ca. 1000 tonn HKFK til Norge, etter tillatelse fra Statens Forurensingstilsyn, uten at det er etablert et mottak/ retursystem for bruk av HKFK. Dersom tilsvarende mengder HKFK slippes ut i atmosfæren vil dette omregnet i CO2-ekvivalenter, utgjøre 1,3 millioner tonn.

For det ozonreduserende stoffet KFK er det etablert et godt fungerende pante- og retursystem. Dette med bakgrunn i en avtale mellom stiftelsen Retur-Gass og importørene av KFK. Systemet er en frivillig ordning. Det økonomiske grunnlaget for å dekke framtidige kostnader ble etablert ved at det ble innkrevd et gebyr ved import/salg av ny KFK. Gebyret ble innbetalt til et fond som dekker alle kostnader også etter at gebyrene/importen ble stanset. Ved innlevering av bruk av KFK er utbetalingen av pantebeløpet benyttet som et incitament til å oppnå størst mulig grad av retur.

Retur av brukt KFK og HKFK har fram til nå skjedd ved at den brukte gassen er fylt på flasker som er tømt for nytt medium og deretter returnert tilbake på disse til importøren (som eier flaskene). Fra nyttår har importørene tatt i bruk nye ventiler som gjør det umulig å fylle flaskene med fylt gass. Dette for å redusere kostnadene. I fremtiden kan dette bety at det ikke er mulig å returnere brukt gass med mindre det blir lagt til rette for et eget retursystem for brukt HKFK.

Det har ikke vært mulig på frivillig basis, å etablere tilsvarende pant og retursystem for HKFK hvor gebyrene dekker både årlige kostnader og oppbygningen av et fond for å dekke framtidige kostnader. Stiftelsen ReturGass i Hokksund som har ansvaret for retur, resirkulering og destruksjon av KFK-gasser har kapasitet til også ta på seg ansvaret for HKFK-gassene dersom det blir etablert et tilsvarende pant og retursystem.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Norge har gjennom Montrealprotokollen påtatt oss gradvis å redusere og fase ut bruken av alle ozonreduserende stoffer, herunder hydroklorfluorkarboner (HKFK). I henhold til EØS-avtalen har Norge og EU i hovedtrekk samme regelverk for utfasingen av de ozonreduserende stoffene. Disse reglene innebærer en raskere reduksjon og utfasing av HKFK enn bestemmelsene under Montrealprotokollen, med gradvis reduksjon og stans i bruk og markedsføring innen 1. januar 2015.

Import av HKFK til Norge er regulert i "Forskrift om produksjon, import, eksport og bruk av hydroklorfluorkarboner (HKFK) m.v", fastsatt av Miljøverndepartementet 14. juli 1997.

Tillatelse til importkvoter tildeles innenfor rammene av nasjonale og internasjonale målsettinger. Det er per dato registrert 16 importører av HKFK til Norge. Bruksområdene er kjøl/klimaanlegg, skumproduksjon og som rensemiddel. For skumproduksjon forventes ikke brukt HKFK å oppstå som avfall i nevneverdig grad, fordi det inngår som bestanddel i det ferdige produktet.

Forpliktelser for importører til å ta i mot brukt HKFK

I henhold til HKFK-forskriftens § 6 plikter eier og andre som håndterer HKFK, dersom det er mulig, å tappe av HKFK fra kommersielle og industrielle kuldeanlegg, utstyr som inneholder løsemidler og fra brannslukningsanlegg. Dette skal skje ved service, demontering og når anlegg tas ut av bruk. I henhold til forskriften skal HKFK som er tappet av destrueres eller regenereres for gjenbruk.

Alle importører av HKFK er i dag ved enkeltvedtak forpliktet til å ta i retur avtappet HKFK vederlagsfritt fra sine kunder. Dette fremgår av vilkår i den enkeltes importtillatelse. Presisering av at levering av brukt HKFK skal være vederlagsfri ble gjort gjeldende fra 1. januar 1999.

Dette betyr at alle importører av HKFK i dag er pålagt ansvar for mottak av brukt HKFK, og at alle har de samme forpliktelsene. Ansvaret for organisering av returordninger tilligger følgelig bransjen selv.

Ettersom ordningen med gratis tilbakelevering til importørene er såpass ny, har jeg bedt SFT innhente erfaring med hvordan dette fungerer før det foretas en nærmere vurdering av eventuelle ytterligere virkemidler.