Skriftlig spørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:90 (1996-97)
Innlevert: 27.02.1997
Sendt: 27.02.1997
Besvart: 07.03.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Jeg viser til spørsmål vedr. R11, Åkrafjordvegen, i spørretimen 19. og 26 februar 1997.
Pga. økende usikkerhet om fremdriften av dette veganlegget, ber jeg samferdselsministeren bekrefte at Regjeringen, for sin del, vil følge opp med forslag til vegmidler med sikte på at dette veganlegget skal ferdigstilles i 1999 som forutsatt."

Begrunnelse

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: Når det gjelder usikkerheten om framdrift av Rv 11 langs Åkrafjorden, kan jeg opplyse at arbeidet med tunnelen vil starte før sommerferien. Anbudene for tunnelarbeidene sendes ut i disse dager. Det bes om to alternative anbud for å kunne ha fleksibilitet i framdriften, avhengig av bevilgningene for 1998.

I St. prp. nr. 1 (1996-97) er det foreslått 92.9 mill. kr. til prosjektet i år, hvorav 31.9 mill. kr er forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet og 61 mill. kr. er statlige midler. Stortinget bevilget beløpet på 61 mill. kr.

Arbeidet med statsbudsjettet for 1998 er nå inne i den innledende fasen i Vegdirektoratet og på vegkontorene. Vegdirektoratet har valgt å legge det vedtatte statsbudsjettet for 1997 til grunn ved utarbeidelse av planleggingsrammer for 1998. Ettersom de vedtatte rammene ved Stortingets behandling ble lavere enn forslaget i St. prp. nr. 1 (1996-97), vil de foreløpige planleggingsrammene generelt bli noe lavere.

Hvor raskt en kan ferdigstille Rv 11 langs Åkrafjorden er helt avhengig av bevilgningene for 1998. Som nevnt har budsjettarbeidet for 1998 foreløpig ikke kommet særlig langt, og jeg kan ikke opplyse hva bevilgningsforslagene 1998 vil bli. De endelige rammene vil bli fastsatt av Stortinget ved høstens budsjettbehandling.

Så lenge ikke neste års statsbudsjett er vedtatt, kan jeg ikke utelukke at framdriften for prosjektet kan bli noen måneder forsinket i forhold til det som ble omtalt i St. prp. nr. 1 (1996-97), men dette vil altså være helt avhengig av størrelsen på neste års bevilgning.