Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:95 (1996-97)
Innlevert: 07.03.1997
Sendt: 07.03.1997
Besvart: 14.03.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): "Naturvernforbundets avis, Natur & miljø Bulletin, har i februar meldt at 7000 frysebokser med kvikksølvbrytere kastes rett på fyllinga hvert år. Dette er en stor og alvorlig miljøtrussel i forhold til grunnvannet, fisk og pattedyr. Myndighetene har varslet at en ny forskrift om denne typen avfall først kommer 1. juli i år. Hva har statsråden tenkt å foreta seg i denne saken i mellomtiden?"

Begrunnelse

Thorbjørn Berntsen (A)

Svar

Thorbjørn Berntsen: Mange gamle kuldemøbler inneholder kvikksølvbrytere. Når slike kuldemøbler ender som avfall er kvikksølvbryterne i disse spesialavfall i henhold til forskrift om spesialavfall av 19. mai 1994, og skal håndteres på en miljømessig forsvarlig måte i tråd med forskriftenes bestemmelser.

Forskrift om handtering av kasserte KFK-haldige kuldemøbel av 10. desember 1996, som trer i kraft 1.7.1997, har til formål å "redusere miljøproblema som KFK-haldige kuldemøbel medfører når dei endar som avfall ved å sikre at dei vert handterte på ein forsvarleg måte med omsyn til miljøet". Iht. denne forskriften har forhandlere av kuldemøbler plikt til å ta kasserte KFK-holdige kuldemøbler vederlagsfritt i retur ved salg av nye. Kommunene har ansvar for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av KFK-holdige kuldemøbler i kommunen og plikt til å sikre at disse kuldemøblene håndteres på en måte som hindrer utslipp av KFK til luft, samt plikt til å sikre at spesialavfall i kuldemøblene, herunder bla. kvikksøvbrytere, håndteres i samsvar med forskrift om spesialavfall.

Det finnes altså allerede regler som skal sikre en miljømessig forsvarlig håndtering av kvikksølvbrytere i kasserte kuldemøbler. På grunn av manglende kjennskap til innholdet av spesialavfall i f.eks. kuldemøbler blir disse reglene ikke alltid fulgt. Miljøvernmyndighetenes pågående arbeid med økt informasjon om spesialavfallsforkriftens bestemmelser vil bedre dette. Forskriften om KFK-holdige kuldemøbler vil ytterligere bidra til at kvikksølvbrytere tas forsvarlig hånd om ved at kommunen får ansvaret for dette.

Som det fremgår av St.prp. nr. 1 (1996-97) for Miljøverndepartementet arbeides det også med sikte på nye virkemidler for å sikre økt innsamling, forsvarlig behandling og gjenvinning av avfall fra elektriske og elektroniske produkter, noe som ytterligere vil bidra til at bla. kvikksølvbrytere og andre miljøfarlige komponenter i slike produkter tas forsvarlig hånd om.