Skriftlig spørsmål fra Thorhild Widvey (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:97 (1996-97)
Innlevert: 13.03.1997
Sendt: 17.03.1997
Besvart: 21.03.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): "Jeg viser til brev av 5. september 1996 fra advokat Eivind Bjøralt vedr. rettslige aspekter ved en "service-providers" virksomhet og brev av 4. februar 1997 fra advokat Morten Steenstrup vedr. service-providernes plassering i telemarkedet - myndighetenes rammebetingelser.
Utviklingen av nye tjenester og produkter er avgjørende for at Norge skal ligge i første rekke innen bruk av telekommunikasjon. En serviceprovider som videreselger kommunikasjonstid i kombinasjon med egenutviklede verdiøkende tjenester til sluttbruker vil kunne sikre at publikum og næringslivet får tilgang til de beste og billigste teletjenester. Det er derfor viktig å få avklart serviceproviderens rettslige stilling.
Er departementet enig i at en serviceprovider faller utenfor konsesjonsplikten etter telekommunikasjonslovens kap. 2?"

Begrunnelse

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: Etter gjeldende teleregulering kan en tjenesteleverandør med utgangspunkt i offentlig telenett og konsesjonspliktig teletjeneste tilby og levere ikke konsesjonspliktige teletjenester som f. eks. verdiøkende taletjenester og rene dataoverføringstjenester.

Konsesjonspliktig område for teletjenester omfatter etter teleloven nå offentlig telefontjeneste i det faste nettet og i mobilnettene. Hvorvidt telelovens regler om konsesjonsplikt får anvendelse for en såkalt service provider (tjenesteleverandør), vil i det enkelte tilfelle måtte avgjøres ut fra en konkret vurdering av hvilke tjenester som tilbys.

Offentlig telefontjeneste vil være konsesjonspliktig også etter 01.01.98. Konsesjonsplikten vil imidlertid da ikke innebære en antallsbegrensning, med mindre det dreier seg om knappe ressurser (frekvenser). Departementet arbeider nå med utforming av det regelverket som skal gjelde fra 1998. Jeg viser til at Stortinget sommeren 1996 behandlet St prp nr 70 (1995-96), jf Innst S nr 284 (1995-96), som bl.a. inneholder en nærmere omtale av rammene for det regelverk som skal gjelde etter at de resterende enretter i telesektoren er avviklet.

Den saken det er vist til i spørsmålet er for øvrig fortsatt til vurdering i departementet, og vil bli behandlet og besvart i tilknytning til det pågående regelverksarbeidet. Jeg kan derfor ikke nå gå nærmere inn på dette her. Utkast til regelverk som utarbeides i departementet med sikte på 1998-situasjonen vil bli sendt på høring på vanlig måte.