Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:99 (1996-97)
Innlevert: 17.03.1997
Sendt: 18.03.1997
Besvart: 21.03.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Ifølge opplysninger fra Norsk Lærerlag er Norge gjennom EØS-avtalen forpliktet til å gi morsmåls-opplæring i grunnskolen til barn fra EU-land, mens barn fra andre land ikke har den samme rettighet. Hvis dette medfører riktighet, vil ikke det skape en urettferdig behandling av elever i den norske skole ettersom Regjeringen ikke vil lovfeste retten til morsmålsopplæring?"

Begrunnelse

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: I Ot prp nr 36 (1996-97) om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, er det i forslaget til §2-8 Om opplæring for elevar frå språklege minoritetar, gitt hjemmel for å gi forskrifter om plikt for kommunene til å gi særlig opplæring for elever fra språklige minoriteter.

De implikasjoner Rådsdirektiv 77/486 EØF av 25 juli 1977 har, vil bli vurdert nærmere når departementet skal gi forskrifter til den nye opplæringslova, etter at den er ferdigbehandlet av Stortinget.