Skriftlig spørsmål fra Eva R. Finstad (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:101 (1996-97)
Innlevert: 18.03.1997
Sendt: 19.03.1997
Besvart: 01.04.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Jeg stiller derfor spørsmål til Finansministeren om han kan rydde opp i denne saken slik at Kampen Kirke kan få tilbakebetalt momsen for de 6 første glassmaleriene"

Begrunnelse

I forbindelse med restaurering og utsmykning av Kampen Kirke, laget billedkunstneren Peer Lorentz Dahl glassmalerier til kirken. Glassmaleriene ble utført ved Atelier for glasskunst - Per Steen Hepsgård - i perioden 1989 til 1994.
De første 6 glassmaleriene ble det innkrevet moms for, mens de 10 etterfølgende ble vurdert etter Merverdiavgiftsloven, kap. 97, og derfor ikke ilagt moms.
Senere har også Franz Widerberg utført glassmalerier på samme verksted til en kirke på Vestlandet, og her ble det heller ikke betalt moms ved innførselen. Et viktig punkt i vurderingen av hvorvidt moms skal ilegges er om objektet er vanlige masseproduserte blyinnfattede glassruter til bruk i vanlige boliger, - eller om det er unike glassmalerier skapt av en kunstner og kun utført ved verksted i Danmark. Glassmaleriene til Kampen Kirke er alle unike kunstneriske glassmalerier.
Den praksis som er fulgt ved innførsel av de 10 siste glassmaleriene til Kampen Kirke og f.eks. vurdering av Widerbergs glassmalerier, viser at Tolldirektoratet er kommet frem til en annerledes vurdering av Merverdiavgiftsloven. Det som da er underlig er at Tolldirektoratet ikke kan omgjøre vedtaket om momsileggelse ved innførsel av de første 6 maleriene til Kampen Kirke. For Kampen Kirke er dette selvfølgelig av stor økonomisk betydning."

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Etter merverdiavgiftsloven §5 første ledd nr 1 a er omsetning fra opphavsmannen (kunstneren) av egne originale kunstverk som omfattes av tolltariffens posisjoner 97.01- 97.03 unntatt fra avgiftsplikt. Dette gjelder tilsvarende ved innførsel, jf merverdiavgiftsloven §63 annet ledd.

Spørsmålet om tarifferingen av omhandlede glassmalerier har tidligere vært vurdert i Finansdepartementet. Departementet fastholdt i vedtak av 16. mars 1992 at glassmaleriene hørte under varenummer 70.16.9010 i tolltariffen, og altså ikke under posisjonene 97.01-97.03 som ville gitt avgiftsfritak ved innførselen. Videre er spørsmål om omgjøring av ovennevnte tarifferingsvedtak vurdert i departementet, jf brev av 20. oktober 1995 fra tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen til stortingsrepresentant Eva R. Finstad.

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for en fornyet vurdering av saken i Finansdepartementet.

Det vises forøvrig til at definisjonen av begrepet kunstverk i §5 første ledd nr 1 a vil bli vurdert på nytt i forbindelse med innføringen av det såkalte avansesystemet for omsetning av brukte varer, kunstverk mv, jf Ot prp nr 17 (1996-97) og Innst O nr 54 (1996-97).