Skriftlig spørsmål fra Eva Lian (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:104 (1996-97)
Innlevert: 21.03.1997
Sendt: 02.04.1997
Besvart: 08.04.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Gjennom media er jeg gjort kjent med at Norsk Avfallshåndtering (NOAH) A/S er anmeldt for brudd på forurensingsloven etter utslipp til sjøen. Utslippet innholdt for stor konsentrasjon av tungmetaller. 2 ganger tidligere har NOAH blitt anmeldt for brudd på samme lov og ilagt bøter for ulovlig virksomhet. Hva kan og vil statsråden gjøre, slik at forurensingsloven overholdes?"

Begrunnelse

Thorbjørn Berntsen (A)

Svar

Thorbjørn Berntsen: Jeg viser til spørsmål nr 104 fra Stortingsrepresentant Eva Lian vedrørende brudd på konsesjonsvilkårene ved Norsk Avfallshandterings AS (NOAH) anlegg på Langøya.

NOAH driver et deponi for uorganisk spesialavfall på Langøya. NOAH kjøpte deponiet av NORCEM i 1993. I NOAHs første år som eier ble det konstatert to alvorlige brudd på utslippstillatelsen, gassulykken i april 1993 og ulovlig høyt innhold av vanadium i drensvann som ble pumpet i sjøen. Begge bruddene ble politianmeldt og resulterte i at NOAH ble ilagt bøter. Etter denne tid har det skjedd mye, myndighetene har skjerpet kravene og NOAH har rustet opp deponiet slik at det nå står som et nasjonalt behandlingstilbud for uorganisk spesialavfall.

Gjeldende tillatelse til anlegget ble gitt av Statens forurensningstilsyn (SFT) 13.10.95. I tillatelsen er det bl.a satt grenser for hvilke utslipp til sjø som er tillatt. Enkelte av disse grensene ble overskredet i en kort periode på slutten av året i fjor ved at avløpsvannet inneholdt for høye konsentrasjoner av enkelte tungmetaller. NOAH orienterte SFT om utslippene i brev av 27.1.97. SFT ser alvorlig på at vilkårene i tillatelsen er brutt og påla i brev av 31.1.97 NOAH å redegjøre for årsakene til overutslippet, samt å sette iverk og redegjøre for nødvendige korrigerende tiltak for å unngå fremtidige overutslipp. NOAHs redegjørelse er til behandling i SFT som vil sørge for nødvendig oppfølging og herunder vurdere behovet for å skjerpe kravene i tillatelsen. Etter SFTs vurdering har utslippene ikke hatt konsekvenser for livet i fjorden ved Langøya, bl.a fordi overutslippene utgjør meget små mengder og avløpsvannet raskt fortynnes i resipienten. Bellona anmeldte rett før påske overutslippet av tungmetaller til politiet.

For å sikre at krav i utslippstillatelser i medhold av forurensningsloven overholdes kontrollerer SFT bedriftene i henhold til fastlagte prosedyrer ved inspeksjoner og systemrevisjoner. Bedriftene er også pålagt egenrapportering til SFT. Ved alvorlige brudd på en utslippstillatelse kan SFT ilegge forurensningsgebyr og evt trekke utslippstillatelsen helt eller delvis tilbake. SFT kan også anmelde eventuelle overtredelser til politiet der man finner det påkrevet. Etter SFTs vurdering er slike skritt ikke påkrevet i dette tilfelle.

I tillegg til den forvaltningsmessige oppfølgingen av NOAH har jeg som eier kontaktet de statlige styrerepresentantene i selskapet for å sikre at de nødvendige rutiner blir innskjerpet for å unngå fremtidige brudd på konsesjonen. Jeg vil understreke at jeg anser det som svært viktig at NOAH overholder de krav myndighetene stiller.