Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:148 (1998-99)
Innlevert: 04.02.1999
Sendt: 04.02.1999
Besvart: 19.02.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Justisministeren sa i Stortingets spørretime 13. januar at departementet ville sørge for klarhet når det gjelder praksis med hensyn til bingotillatelser for lokalradiostasjoner.
Når og hvorledes vil statsråden sørge for den lovede avklaring, slik at lokalradioene kan få trygge og forutsigbare arbeidsvilkår?

Begrunnelse

Lokalradioene har hatt lotteri som en mulig inntektskilde siden 1986. I befolknings- og næringsfattige områder er bingo ofte det eneste mulige inntektsgrunnlaget for lokalkringkasting.

Tillatelse til bingospill i lokalradioene gis av lokal politimyndighet. Ved de fleste politikamre har det vært praksis å få bragt på det rene at søkeren har et ideelt og samfunnsnyttig formål, og at evt. driftsoverskudd ikke skal gå til utbytte for eierne, men brukes til drift og utvikling av radiovirksomheten. Norsk Lokalradioforbund har anbefalt sine medlemmer å utforme vedtektene i henhold til de krav som må oppfylles etter lotteriloven.

Gjennom 90-årene har dette stort sett fungert problemfritt. Imidlertid fattet Justisdepartementet 15. desember 1998 et vedtak i en ankesak fra Bodø. Dette vedtaket, som også ble distribuert til politikamrene, inneholdt generelle formuleringer som ble oppfattet innsnevrende i forhold til tidligere praksis. Resultatet ble usikkerhet og endret praksis i mange politidistrikter, særlig i Nord-Norge.

Denne saken er tidligere tatt opp i spørretimen 13. januar, hvor statsråden lovet en avklaring. Siden denne saken er av avgjørende betydning for mange lokalradioers fremtid, etterlyser jeg nå statsrådens oppfølging.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg viser til justisministerens redegjørelse i Stortinget onsdag 13 januar 1999.

Justisdepartementet vil gi et rundskriv til landets politidistrikter om bingo i nærradio og nærfjernsyn i løpet av februar måned.