Skriftlig spørsmål fra Oscar D. Hillgaar (Uavh) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:106 (1996-97)
Innlevert: 08.04.1997
Sendt: 09.04.1997
Besvart: 15.04.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (Uavh): "Kan samferdselsdepartementet i samarbeid med norsk industri og evt. Eurocontrol utvikle et prøveprosjekt for å sikre lufttrafikken over det sentrale Afrika?"

Begrunnelse

FNs luftfartsorganisasjon ICAO, flygerorganisasjonen IFALPA og flygeleder-organisasjonen IFATCA har uttrykt dyp bekymring over farlige mangler ved flygekontrolltjenesten/luftrafikktjenesten i luftrummet over størsteparten av Afrika sør av Sahara og nord for Zambezi. Den mest alvorlige hendelse hittil skjedde 6.11.96 hvor et passasjerfly med 143 ombord havarerte etter et desperat forsøk på å unngå en frontkollisjon i stor høyde. Der har vært en rekke nærkollisjoner.
Selv om norske flyselskap ikke f.t. har regulære ruter i området, så er norske borgere i høyeste grad brukere av flyselskap som trafikkerer denne del av Afrika.
Før den eksplosive vekst i sivil luftfart og før nasjonal kontroll over de respektive, berørte land ble knesatt, bidro flygekontrollsentraler utenfor området (feks. Malta) til å forsyne luftfarten med viktig trafikkinformasjon basert på tildels uformelle ordninger. Med dagens satelitt-teknikk kan en kontrollsentral som sikrer relevant informasjon til berørte flyginger ligge hvor som helst i verden, og allikevel sikre overvåking og informasjon til sivil flytrafikk, uten at nasjonale myndigheter av den grunn mister inntekter eller formell kontroll over eget luftrum. Bruk av satelittsamband og deling av informasjoner kan sikre alle parters interesser.
Norsk redningstjeneste ha tidligere vist at den er istand til å styre en redningsoperasjon utenfor Somalia. Norske elektronikkbedrifter har kunnet peke på at skipstrafikk-overvåking kan skje over lange avstander ved å ta i bruk moderne metoder. De forsøk som foregår i Norge knyttet til satelittbasert flygekontrolltjeneste viser at kompetansen finnes for å skape et system som kan sikre liv og eiendom ved flyginger over Afrika. Norske bistandsprosjekter kunne med fordel innbefatte utviklingen av et slikt system, gjerne gjennom et prøveprosjekt i samarbeid med Eurocontrol.
Man kan vanskelig se at fattige afrikanske land skal prioritere flysikringstiltak når behovene er så store. Selv om brukerne betaler for sikre tjenester, går i praksis pengene til andre oppgaver. Imens opprettholdes et farlig transportsystem. Dette bør det være mulig å gjøre noe ved.

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: Samferdselsdepartementet er vel kjent med de akutte kontrollproblemene i det sentrale Afrika. Arbeid med å bedre situasjonen antas imidlertid å være en internasjonal oppgave som eventuelt bør igangsettes av ICAO (FN's luftfartsorganisasjon) eller en annen internasjonal organisasjon, fordi dette er et regionalt problem som omfatter mange afrikanske land.

Samferdselsdepartementet vil anta at den mest hensiktsmessige løsning vil være satellitt-basert. ICAO har kommet langt i sitt arbeid med å utvikle nye standardiserte krav til et slikt navigasjons-, overvåknings- og kontrollsystem, kalt FANS (Future Air Navigation System).

Bruk av satellitt-baserte systemer er et globalt spørsmål. Det nytter lite for flysikkerheten i en region at et enkeltstående land installerer slik systemer på individuell basis. Systemene vil ikke ha nevneverdig verdi i forbindelse med flygekontrollen hvis man ikke er garantert at alle luftfartøyer som opererer i området er utstyrt med standardisert og internasjonalt sertifisert satellittutstyr.

Tekniske kravspesifikasjoner, regelverk for hvordan disse systemene skal tas i bruk operativt, institusjonelle problemstillinger og sertifiseringskrav er under utarbeidelse, og det er flere produsenter både i Norge og utenlands som er engasjert innenfor området. Luftfartsverket har f. eks. sammen med norske oljeselskaper, helikopteroperatører og norsk industri utviklet et satellitt-basert overvåkingssystem som planlegges tatt i bruk for overvåking av helikoptertrafikken offshore. De er videre i gang med å teste ut satellitt-baserte navigasjonssystemer med tanke på bruk som innflygingssystem for regionale flyplasser. Dette vil gi nødvendig ekspertise for fremtidig installasjon av slike systemer på bakken.

Norske luftfartsmyndigheter har en åpen dialog med ICAO med sikte på å stille nødvendig ekspertise til rådighet. Luftfartsverkets datterselskap Nordic Aviation Resources AS (NAR) inngikk 4. februar 1997 en avtale med ICAO om slik bistand. Man har således allerede gitt uttrykk for at norsk luftfartsekspertise er tilgjengelig.

Samferdselsdepartementet tilrår gjerne at norsk luftfartsekspertise stilles til rådighet dersom ICAO i samarbeid med berørte afrikanske land setter igang prosjekt for å løse de akutte kontrollproblemene.