Skriftlig spørsmål fra Oscar D. Hillgaar (Uavh) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:107 (1996-97)
Innlevert: 08.04.1997
Sendt: 09.04.1997
Besvart: 16.04.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (Uavh): "Hva vil Samferdselsdepartementet gjøre for å sikre at Luftfartsverket i 1997 overholder de begrensninger på overtidsbruk som er fastsatt i norsk lov og som etaten ikke har brydd seg om å overholde i 1996?"

Begrunnelse

Av omtale i Klassekampen mv. fremgår det at Luftfartsverket pålegger enkelte arbeidstagere i lufttrafikktjenesten opptil 729 overtidstimer. Dette overgår langt lovverkets rammer. Selv lovens unntaksbestemmelser som innebærer spesielt samtykke fra tillitsvalgt er overskredet med ulovlige marginer.
Av avisomtale fremgår det at de verste ulovligheter undskyldes med at det dreier seg om uunnværlig ekspertise. Tatt i betraktning den positive media-omtale som den nye gigantinvesteringen i ny teknologi i form av Røyken-anlegget har fått, virker det nær utrolig dersom en enkelt enhet allikevel er så teknisk spesiell og komplisert at en er avhengig av ulovlige overtidsrammer nær 800 timer for å få tjenesten til å fungere. Dersom offentlig sektor skal ha noen som helst troverdighet i forhold til praktisering av lovverket må overtidsbruken holdes innenfor lovlige rammer. Dette må sikres gjennom et bevisst arbeid gjennom hele året, slik at overtidsbelastningene fordeles. Tjenesteproduksjonen må reflektere de faktiske, lovlige ressurser man har, og tiltakene må styrke den faktiske evnen til å produsere mere tjenester. Det virker ikke som om LVs eksisterende organisering eller den senere tids investeringer har bidratt positivt i så måte. Uten at organisasjonen dokumenterer større evne til å drive lovlig og effektiv tjenesteproduksjon enn det Klassekampen mfl. viser, synes det lite hensiktsmessig å gi forvaltningsbedriften friere, privatiserte tøyler. Manglende respekt for lovverket blir neppe fjernet ved å svekke folkevalgte organers innsyn og kontroll.

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: Luftfartsverket er, som andre statlige virksomheter, opptatt av at virksomheten skal kunne drives innenfor gjeldende lover og tariffavtaler. Både arbeidsmiljømessige og budsjettmessige hensyn gjør det nødvendig å arbeide aktivt for å få ned overtidsbruken. Tallene for 1996 viste en nedgang på over 11% i forhold til 1995-tallene, og antall utbetalte overtidstimer i Luftfartsverket lå i 1996 godt under tilsvarende tall for 1994.

Det er riktig at noen få flygeledere i lufttrafikktjenesten er blitt kompensert med overtidsbetaling for et antall timer som er i den størrelsesorden representanten antyder. Dette har skjedd i 1996 i forbindelse med spesialoppgaver knyttet til at man tok i bruk den nye kontrollsentralen i Røyken samtidig som den eksisterende kontrollsentralen måtte holdes i operativ drift av hensyn til brukerne, samt forhold knyttet til planlegging av ny hovedflyplass. Belastningen har vært basert på frivillighet.

Jeg er forøvrig også kjent med at Klassekampen hadde en artikkel den 12. april 1997 hvor det bl.a. hevdes at flygelederne ved Oslo Kontrollsentral, i tillegg til de overtidstimer som representanten nevner, pålegges et ukjent antall overtidstimer under militærøvelser. Det hevdes at disse overtidstallene holdes hemmelig. Jeg vil derfor benytte anledningen til å opplyse om at det ved Oslo Kontrollsentral ble brukt 108 timer overtid fordelt på ca. 50 flygeledere i forbindelse med forberedelse og avvikling av militære øvelser. Dette tallet er ikke hemmelig, men er ikke registrert som overtid i henhold til arbeidsmiljøloven, fordi denne typen arbeid, i følge Kommunal- og arbeidsdepartementet, er unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og derfor ikke skal medregnes i den overtiden det arbeides utenfor øvingsvirksomheten.

Departementet forventer at Norsk Flygelederforening og Luftfartsverket vil legge maksimal vekt på å nyttiggjøre seg de instrumenter som ligger i den tariffavtalen som ble inngått for ett år siden, slik at en når målet om økt effektivitet, fleksibilitet, produktivitetsøkning og sterkt økt takt i utdanning av nye flygeledere. Måloppnåelse på disse punktene vil medføre reduksjon av overtidsbruken, slik representanten er opptatt av.