Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:155 (1998-99)
Innlevert: 08.02.1999
Sendt: 08.02.1999
Besvart: 15.02.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Froland Kommune søkte i november 1996 om midler til å opprette en ASVO bedrift. Både distrikt- og fylkesarbeidssjefen innstilte positivt på denne søknad til Arbeidsdirektoratet. Kommunen fikk ikke noe svar. 14.01.98 sender kommunen på ny søknad om ASVO midler med samme positive innstilling, men får heller ikke denne gang innvilget ASVO midler.
Når ble ASVO midlene fordelt og når kan Froland kommune få tildelt slike midler?

Begrunnelse

Froland kommune har lenge hatt et behov for å opprette et visst antall ASVO plasser. I budsjettavtalen ble det under kap.1592 post 72 tilleggsbevilget 10 millioner til ASVO bedrifter for 1999 nettopp av den grunn at flere kommuner har et stort behov for å opprette ASVO plasser. De ekstramidlene som ble bevilget kan umulig ha blitt fordelt før søknadsfristen for tildeling av ASVO midler utløp den 15 desember. Flere kommuner satte sin lit til at disse ekstra midlene skulle komme deres søknader om ASVO bedrifter til gode. Nå lurer flere på hvordan disse ekstra midlene er blitt anvendt.

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Arbeidsdirektoratet orienterte fylkesarbeidskontorene i oktober 1998 om hvor mange nye ASVO og AFT- plasser regjeringen i forslag til statsbudsjettet foreslo å bygge ut i 1999.

I følge Arbeidsdirektoratet vurderte fylkesarbeidskontoret i Aust-Agder ikke å søke nye ASVO- plasser i 1999, fordi Aust- Agder i dag har en god dekning av arbeidssamvirketiltak (ASV, PV, og ASVO). Kommunene i fylket ble derfor ikke orientert om den tidsfrist Arbeidsdirektoratet hadde satt til fylkesarbeidskontorene for å fremme søknader.

Etter at budsjettbehandlingen i Stortinget ga rom for en ytterligere økning i antall ASVO-plasser i 1999, sendte fylkesarbeidskontoret i Aust-Agder en søknad om etablering av et ASVO i Froland kommune i brev av 8. januar 1999. Søknaden fra fylkesarbeidskontoret kom imidlertid for sent til å være med i Arbeidsdirektoratets prioritering, siden bevilgningen ble fordelt av Arbeidsdirektoratet allerede ved årsskiftet.

Arbeidsdirektoratet beklager at kommunene i Aust-Agder ikke ble orientert om fristen for å fremme søknader. Jeg vil presisere overfor Arbeidsdirektoratet at de må sørge for at fylkesarbeidskontorene legger om til tilfredsstillende rutiner for å orientere kommunene om frister.

Arbeidsdirektoratet opplyser at søknader om etablering av nye ASVO-plasser vurderes løpende gjennom året dersom det skulle bli tilgjengelige midler i andre fylker. Arbeidsdirektoratet har informert fylkesarbeidskontoret i Aust-Agder at søknaden til Froland kommune derfor ikke er endelig avslått, men at søknaden vil bli positiv behandlet så snart det blir tilgjengelige tiltaksmidler.

Jeg kan forøvrig opplyse at i tråd med Stortingets vedtak, ble den økte bevilgningen på 10 mill kr til ASVO fordelt på etablering av nye ASVO-plasser samt en oppjustering av støttesatsen.

Stortingsrepresentanten viser i sitt spørsmål til at Froland kommune ikke fikk noe svar på sin søknad om etablering av ASVO-plasser i 1996. Jeg får opplyst fra Arbeidsdirektoratet, at fylkesarbeidskontoret ga, i brev av 22. november 1996, svar til kommunen på bakgrunn av tilbakemelding fra Arbeidsdirektoratet.