Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:108 (1996-97)
Innlevert: 14.04.1997
Sendt: 14.04.1997
Besvart: 17.04.1997 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "To katolske nonner, som i dag sitter i "kirkeasyl" i Belgia, mistenkes for å vært aktive deltakere i folkemordet i Rwanda. Flere menneskerettighetsorganisasjoner krever nå at nonnene må utleveres slik at de kan stilles til ansvar for sine handlinger. Vil Norge legge press på Belgia og Vatikanet for at nonnene utleveres?"

Begrunnelse

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Så vidt vites har ikke FNs Rwanda-domstol med sete i Arusha (Tanzania) tatt ut tiltale eller gått til noe annet straffeprosessuelt skritt mot de to nonnene. I den grad det skulle foreligge indisier eller bevis som kan underbygge påstander om at de var implisert i folkemordet i Rwanda, bør selvsagt domstolen få seg forelagt og ta stilling til disse. Skal det deretter utøves press på stater for å arrestere og utlevere mistenkte, bør dette skje etter initiativ fra domstolen og fremmes gjennom multilaterale kanaler, i første rekke FNs sikkerhetsråd som opprettet domstolen ved bindende vedtak.

Jeg går ut fra at representanten Solheim ikke sikter til utlevering av de to nonnene til Rwandas nasjonale myndigheter. Det anvendes dødsstraff i Rwanda, og det kan fremdeles stilles spørsmål ved om gjenoppbyggingen av landets justisvesen er kommet langt nok til å sikre en forsvarlig rettergang. Derfor anser jeg det inntil videre for utelukket at man fra norsk side legger press på noe land med henblikk på utlevering til Rwanda.