Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:152 (1998-99)
Innlevert: 05.02.1999
Sendt: 05.02.1999
Besvart: 12.02.1999 av kulturminister Anne Enger

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Ved siste budsjettbehandling ble støtten til Nynorsk pressekontor omdefinert fra pressepolitikk til språkpolitikk. Det har også blitt vurdert å gi andre pressebyrå med betydelig språkpolitisk betydning støtte over statsbudsjettet. Bl.a. gjelder dette Kristelig Kringkastingslag. Vil endringen i statsbudsjettet følges opp med en bevilgning til andre pressebyrå som har en språkpolitisk betydning?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Tilskuddsordningen for pressekontor ble innført i 1969 etter initiativ fra administrasjonskomiteen i Stortinget, jf Innst S nr 303 (1968-69) om tiltak for å opprettholde en differensiert dagspresse. Ordningen omfattet først og fremst tilskudd til pressekontorene for de politiske partiene som var representert på Stortinget, og hensikten var å sikre en "differensiert politisk orientering i avisene". I tillegg ble det vedtatt at et nynorsk pressekontor skulle få støtte, primært for å hindre at nynorskavisene skulle ha merkostnader til oversettelse av byråstoff og for "å gi nynorsk en mer naturlig plass i nyhetsstoffet".

I forbindelse med statsbudsjettet for 1998 vedtok Stortinget at tilskuddsordningen for pressekontor skulle avvikles med unntak av Nynorsk pressekontor. Begrunnelsen var at pressens og pressekontorenes bindinger til de politiske partiene var blitt vesentlig løsere de siste tiårene.

Nynorsk pressekontor er en stiftelse som eies av Noregs Mållag, Noregs Ungdomslag og Kringkastingsringen. I 1997 var 43 aviser tilknyttet pressekontoret som faste tekstkunder. I 1999 er statsstøtten til Nynorsk pressekontor på 2,9 mill kroner.

Fra og med 1999 ble tilskuddet flyttet fra kap 335 Pressestøtte, Post 72 Tilskudd til pressekontor til kap 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, Post 78 Ymse faste tiltak. Endringen har sin grunn i at det syntes lite naturlig å opprettholde post 72 Tilskudd til pressekontor når tilskuddene til de politiske partienes pressekontor var avviklet, og bare Nynorsk pressekontor gjenstod.

Departementet legger til grunn at formålet med tilskuddet til Nynorsk pressekontor ikke er endret som følge av ovennevnte budsjettekniske endring. Overføringen fra budsjettkapittel 335 til budsjettkapittel 326 innebærer således ikke et signal om framtidig bevilgning til andre pressebyrå.