Skriftlig spørsmål fra Harald Hove (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:154 (1998-99)
Innlevert: 05.02.1999
Sendt: 05.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Harald Hove (V)

Spørsmål

Harald Hove (V): Vikafjellsvegen er nå stengt, etter det vegsjefen i Sogn og Fjordane har opplyst for resten av vinteren. Vil samferdselsministeren sørge for at denne avgjørelsen fra vegsjefen blir omgjort, eventuelt at dersom andre helt eller delvis finansierer brøyting så blir dette tillatt?

Begrunnelse

Vikafjellsvegen er svært viktig for forbindelsen nord - sør på indre deler av Vestlandet, og for forbindelsen mellom Midtre og Indre Sogn og Hordaland, herunder Bergen. Dette gjelder også forbindelsen til NSBs godsterminal på Voss. Dette er bakgrunnen for et iherdig arbeid for å få helårsveg over fjellet. I brev av 14.06.94 uttalte departementet følgende: "I første omgang vil Samferdselsdepartementet leggje til rette for at vegen blir halde open om vinteren så sant vertilhøva gjer det mogeleg." Dette har av Vik kommune blitt oppfattet som at vegen er definert som vinteråpen, mao at når vegen må stenges pga værforholdene, så skal den på nytt åpnes når det blir mulig. Det er vanskelig å forstå hva annet det kan ligge i denne formuleringen. Når vegsjefen nå har erklært vegen stengt for vinteren, er dette derfor etter Vik kommunes oppfatning i strid med departementets tidligere standpunkt.

Vegens viktighet for næringslivet kommer også fram i brev til departementet fra Vik Næringssamskipnad der en rekke bedrifter understreker vegens betydning, og også erklærer at de er villig til å dekke kostnadene med en åpning av vegen.

Etter min oppfatning er Vikafjellsvegen en viktig vegforbindelse, og de samfunnsmessige kostnadene med stengt veg er vesentlig større enn kostnadene med brøyting. Det er også viktig at trygghet for at vegen er åpen så sant det er mulig er av stor betydning for forutsigbarheten til næringsliv og befolkning.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Statens vegvesen oppgir flere grunner til at riksveg 13 over Vikafjellet er blitt vinterstengt i år. De viktigste er:

· At snømengdene på fjellet er så store at regulariteten ventes å bli dårlig i februar og mars 1999 om vegen søkes holdt åpen

· Sikkerheten for brøytemannskaper og trafikanter; her spiller både vegens beliggenhet, beskaffenhet og rasfare inn

· Kostnadene ved å holde strekningen åpen resten av vinteren i forhold til nytten

Jeg ser imidlertid problemene med å vinterstenge vegen på kort varsel når dette ikke har vært klart før situasjonen inntraff. Praksis de siste årene har vært å åpne vegen etter uværsperioder.Jeg legger derfor til grunn at vegen bør brøytes opp igjen i 1999. Dette er i tråd med det Samferdselsdepartementet skrev i brev av 14.06.1994 til fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, nemlig at vegen blir holdt åpen så sant værforholdene tillater det.