Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til planleggings- og samordningsministeren

Dokument nr. 15:110 (1996-97)
Innlevert: 09.04.1997
Sendt: 10.04.1997
Besvart: 21.04.1997 av planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "Hva er status for regjeringens salg av statlige eiendommer på Fornebu, - økonomisk, arealmessig og kontraktsmessig, og hvordan samarbeider departementet og statlige myndigheter med Bærum Kommune som reguleringsmyndighet og Oslo Kommune som grunneier?"

Begrunnelse

Jeg viser til avisomtale av eiendomssalg fra Staten til Telenor og ulike private investormiljøer. Hva slags kontrakter er inngått og hvilket arealmessig og økonomisk omfang har disse. Gir disse kontraktene Staten forpliktelser ut over den rene salgskontrakt, - f.eks. gjennom opsjoner, makeskifter, infrastruktur el.lign.
Fornebu-området vil etter nedleggelsen av flyplassen være det største og mest attraktive bynære området for bl.a. næringsutvikling. Prisnivået for slike områder er naturlig nok høyere enn gjennomsnittet. På hvilken måte har kontraktenes prisfastsettelse skjedd, - m.a.o. har salg skjedd gjennom åpenhet og konkurranse.

Bendik Rugaas (A)

Svar

Bendik Rugaas: Statsbygg har fremforhandlet utkast til avtale om salg av statlige eiendommer på Fornebu med to interessenter, hvorav Telenor er den ene. I avtaleutkastene er det tatt forbehold om overordnede myndigheters godkjennelse. I forbindelse med statsbudsjettet for 1997 har Stortinget vedtatt å gi fullmakt til Planleggings- og samordningsdepartementet (PSD) til å foreta avhending av statens eiendommer på Fornebu for inntil 500 mill. kroner. Avtaleutkastene er for tiden til vurdering i departementet.

Siden 1994 har en planfaglig samordningsgruppe med representanter fra Bærum kommune, Oslo kommune og Statsbygg, under ledelse av Bærum kommune, vært i funksjon. Gruppa har gjennomsnittlig møtt hver 14. dag. Høsten -96 ble det etablert en overordnet koordineringsgruppe for plansaker mellom de samme parter på rådmannsnivå for kommunene og administrerende direktørs nivå i Statsbygg. PSD har i den senere tid hatt en skriftlig og muntlig dialog med Bærum kommune, der departementet har bedt kommunen om enkelte endringer i vedtak om kommunedelplan 1 for Fornebu. I den forbindelse har Bærum kommune foreslått å opprette en felles samarbeidsgruppe for den videre utviklingen av Fornebu på plan-/reguleringssiden. PSD stiller seg i utgangspunktet positiv til dette, og vil forholdsvis raskt meddele kommunen departementets syn på et slikt samarbeid.

I forholdet til Oslo kommune har departementet tidligere etter lengre forhandlinger fremmet konkrete tilbud om kjøp av kommunens grunn på Fornebu, men fått avslag. Oslo kommune og Statsbygg står som felles tiltakshavere for konsekvensutredningen etter plan- og bygningsloven om Fornebu. I tillegg har begge parter, som nevnt over, i lang tid medvirket i et planfaglig samarbeid med Bærum kommune. Det har utover dette ikke vært samarbeid eller formell kontakt mellom Oslo kommune og departementet om etterbruk av Fornebu.