Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:114 (1996-97)
Innlevert: 22.04.1997
Sendt: 23.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av kulturminister Turid Birkeland

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk skal selges av arvinger som ikke har økonomi til å holde boligen vedlikeholdt. Det er tatt flere initiativ for å få det offentlige til å overta eiendommen, og dette er også i tråd med ønsker fra arvingene. Hva vil Kulturdepartementet gjøre for å sikre offentlig overtagelse av Bjerkebæk?"
Begrunnelse:
Sigrid Undset er en av Norges største forfattere gjennom tidene, og det vil være helt på sin plass at det offentlige overtar drift og vedlikehold av Bjerkebæk slik man har overtatt bl.a. Bjørnstjerne Bjørnsons fødested og hans bolig Aulestad. I tillegg gis det statlige midler, over ulike budsjettposter, til drift av bl.a. museum på Troldhaugen i Bergen og Ibsens bolig i Arbiensgate i Oslo. I følge artikkel i Aftenposten 5.april er Kulturdepartementet lite interessert i statlig overtagelse. Lillehammer kommune håper at staten overtar eiendommen og overlater drift og vedlikehold til De Sandvigske Samlinger, som i dag allerede har ansvar for Aulestad.

Begrunnelse

Turid Birkeland (A)

Svar

Turid Birkeland: Bjerkebæk ble i 1983 fredet i medhold av kulturminneloven. Eiendommen tilhørte Christiane Undset Svarstad som døde høsten 1996. Den er fortsatt privat eiendom, og tilhører et bo som er under skifte. I denne saken er det viktig at de offentlige myndighetene som har interesse for Bjerkebæks framtid opptrer samlet. Et møte 22. januar d.å. mellom Kulturdepartementet, Riksantikvaren, Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune tok opp problemstillinger knyttet til hvordan man kan sikre at Bjerkebæk blir tilgjengelig for offentligheten. Av problemstillingene som ble drøftet var spørsmål om erverv og støtte til drift og vedlikehold av eiendommen. Møtet konkluderte at Lillehammer kommune skal ivareta den videre oppfølgingen overfor eierne.

Kulturdepartementet er innstilt på å føre samtaler med kommunen og fylkeskommunen om saken når kommunen kommer tilbake til departementet med saken etter kontakten med eierne.