Skriftlig spørsmål fra Bent Hegna (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:160 (1998-99)
Innlevert: 15.02.1999
Sendt: 15.02.1999
Besvart: 22.02.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Hustad Marmor ble våren -98 tildelt kraft i.h.t. 104-regimet. Har Hustad Marmor tidligere søkt om og evt. fått tildelt kraft innenfor 104 regimet, hva er begrunnelsen for å tildele Hustad Marmor nå og er dette i tråd med tildigere praksis?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Retningslinjene for tildeling av 104-kraft er omtalt i brev av 10.02.99, som skriftlig besvarelse til spørsmål 143 fra stortingsrepresentant Bent Hegna.

Hustadmarmor er tildelt kraft i henhold til St.prp. nr. 104 (1990-91) i 1995 og 1998.

Hustadmarmor søkte 14.03.95 om tildeling av 350 GWh/år til sitt prosjekt "2000" som var forutsatt å øke bedriftens kraftforbruk fra 150 til 500 GWh/år. Prosjektet skulle gjennomføres i to faser, A og B. Fase A var forutsatt å øke kraftbehovet med 175 GWh/år, fra 150 til 325 GWh/år.

I vurderingen av søknaden om 104-kraft i 1995, ble det tatt hensyn til at Hustadmarmor i 1991 ble tildelt kraftkontrakt på 255 GWh/år innenfor den såkalte "2 TWh-kvoten", med forutsetning om at kraftforbruket skulle øke til 300 GWh/år. 2 TWh-kontrakten ble sagt opp av Hustadmarmor i 1993. Stortinget har forutsatt at nye 104-kontrakter skal tildeles nye prosjekter og ikke skal erstatte andre kontrakter eller kortsiktige kraftkjøp. Departementet kunne ikke på nytt tildele kraft til behov som var forutsatt dekket av 2 TWh-kontrakten. I forbindelse med fase A ble Hustadmarmor tildelt 104-kontrakt på 23 GWh/år i 1995. Det ble ikke tildelt kraft til fase B, fordi denne utvidelsen lå for langt frem i tid.

Hustadmarmor har flere ganger, i brev av 24.07.95, 23.11.95 og 12.07.96 klaget på tildelingen. Departementet har i svarbrev av 18.04.96 og 23.04.97 ikke funnet grunnlag for å øke tildelingen.

I brev av 05.12.97 søkte Hustadmarmor om tildeling av 104-kraft til fase B i prosjektet, som innebar en økning i kraftbehovet fra 325 til 500 GWh/år. De ble i brev av 03.06.98 tildelt 104-kontrakt på 122,5 GWh/år. Tildelingen utgjorde 70 prosent av økningen i kraftbehovet. I brev av 22.10.98 klaget bedriften på at de kun ble tildelt kraft til deler av det økte behovet. Ved kongelig resolusjon av 18.12.98 ble det bestemt at klagen ikke tas til følge. Hustadmarmor ble informert om dette i brev av 05.01.99.