Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:162 (1998-99)
Innlevert: 17.02.1999
Sendt: 17.02.1999
Besvart: 22.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Desentralisert sykepleierutdanning har vært en suksess i Finnmark, ved at man oppnår bedret rekruttering av studenter til de ulike kommunene gjennom dette tilbudet. Høyskolestyret i Finnmark har vedtatt som mål et desentralisert studium i Kirkenes fra høsten -99, og har i den forbindelse søkt Sosial- og helsedepartementet om delfinansiering.
Vil statsråden ta initiativ til at studiet gis delfinansiering fra Sosial- og helsedepartementet?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Sosial- og helsedepartementet bevilget i 1998 4 mill kroner til å delvis dekke merkostnader høgskolene har ved å tilby desentralisert sykepleierutdanning. Departementet fant det hensiktsmessig å overføre midlene via Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. De to departementene samarbeidet om fordelingen av midlene. Det ble opprettet 170 desentraliserte plasser ved høgskolene i Finnmark, Tromsø, Harstad, Sør-Trøndelag, Molde, Bergen og Hedmark. Midlene ble fordelt likt mellom institusjonene. Høgskolen i Finnmark ble tildelt et større beløp da Sosial- og helsedepartementet ønsket å prioritere desentralisert sykepleierutdanning i Finnmark. Denne utdanningen er også spesielt kostnadskrevende. Utdanningstilbudene som ble opprettet i 1998, skal videreføres i år.

Sosial- og helsedepartementet har også på 1999-budsjettet 4 mill kroner til disposisjon til desentralisert sykepleierutdanning. Det er foreløpig ikke avklart hvor stor andel av Sosial- og helsedepartementets midler som skal gå til videreføring av opprettede studietilbud og hvor mye som skal gå til nye tilbud. (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har også midler til desentraliserte utdanninger på sitt budsjett.) Også i år vil midlene tildeles høgskoler via Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Fordelingen vil skje i samarbeid mellom de to departementene. Det er foreløpig ikke avgjort hvilke høgskoler som skal prioriteres med midler fra mitt departement. Desentrale studietilbud har en god rekrutterende effekt. Ut fra dette vil vi derfor ta hensyn til hvor i landet det er størst behov for et slikt utdanningstilbud. Søknaden fra Høgskolen i Finnmark vil vurderes i denne sammenheng.