Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:163 (1998-99)
Innlevert: 17.02.1999
Sendt: 17.02.1999
Besvart: 26.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Trålerne "Mir" og "Belomorsk" nektes adgang til å fiske i norsk økonomisk sone, og er nå også nektet å lande sine fangster fra russisk sone i Bergsfjord. Dette rammer et helt lokalsamfunn, etter at det er gjort betydelige investeringer ved fiskemottaket i Bergsfjord ved de nye eierne der. Konsekvensen er permisjoner av arbeidsstokken.
Hva vil fiskeriministeren gjøre som ledd i å sikre framtidige leveranser til Bergsfjord?

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Vi har i den senere tid oppnådd store fremskritt i arbeidet med å få på plass forvaltningsregimer som hindrer uregulert fiske i internasjonalt farvann. Fortsatt finnes det smutthull, men regjeringen arbeider aktivt på alle fronter for å få tettet igjen disse, og her oppnås det hvert år nye resultater. Vi må passe på at vi i vår nasjonale forvaltning ikke gjør noe som kan så tvil om vår holdning i dette spørsmålet.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en "svarteliste" over fartøyer som har drevet uregulert fiske i Smutthullet. Listen er gjort kjent for de land som vi har inngått bilaterale fiskeriavtaler med. I tillegg er den gjort kjent for Island, og den vil dessuten bli lagt ut på Internet.

Svartelistingen vil bidra til å redusere Smutthull-trålernes omsetningsverdi betraktelig, og således skremme redere og banker fra å sette fartøyene sine inn i fiskerier som de ikke er gitt tillatelse til. Fiskerimyndighetene har lagt vekt på å føre en konsekvent og entydig praksis ved å nekte tidligere Smutthull-fartøy lisens for å fiske i Norges økonomiske sone. Det er i denne sammenhengen viktig å ta med at CCAMLR, som har forvaltningsansvaret for fiskeressursene i Sørishavet, har utarbeidet en tilsvarende liste over fartøyer som i 1996 og 1997 ble observert innenfor CCAMLR-området i Sørishavet og som har fisket uten lisens fra noen av traktatstatene. Dersom slike regimer skal ha den tiltenkte preventive virkning, er det viktig å føre en konsekvent politikk overfor fartøyer som har drevet uregulert fiske på det åpne hav.

Når fartøyer, som for eksempel de russiskflaggede fartøyene "Mir" og "Belomorsk", har blitt nektet lisens for å fiske i Norges økonomiske sone, vil det være meget uheldig at de samme fartøyene får tillatelse til å anløpe norsk indre farvann for å lande fangst. Selv om fangsten er tatt på lovlig måte i russisk sone, er det snakk om fiske på de samme bestander. Anløpstillatelse til slike fartøyer vil derfor etter mitt syn gi en uheldig signaleffekt.

Russiske fiskerimyndigheter har gitt uttrykk for at de er enige i de tiltak norske myndigheter treffer mot fartøyer som har deltatt i uregulert fiske i Smutthullet. Dette gjelder uavhengig av om tiltakene rammer russiskflaggede fartøyer.

Når det gjelder konsekvensene for Vannakonsernet som eier "Mir" og "Belomorsk", og fiskemottaket i Bergsfjord, kan jeg meddele at jeg den 19. februar 1999 hadde et møte med representanter for Vannakonsernet samt Ordfører og Rådmann i Loppa kommune. For å søke å avhjelpe de problemer som anløpsnektelsen har medført for Bergsfjord-samfunnet og Loppa kommune, vil jeg på bakgrunn av dette møte vurdere hvilke alternative løsninger som er mulig å gjennomføre uten å svekke de positive resultater vi har oppnådd i arbeidet med å bekjempe uregulert fiske på det åpne hav.