Skriftlig spørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:116 (1996-97)
Innlevert: 23.04.1997
Sendt: 24.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Den siste tiden er det blitt avslørt at USA hadde vide fullmakter når det gjaldt bruk av atomvåpen fra norsk jord. Det skal også ha eksistert installasjoner i Norge for lagring og bruk av atomvåpen. Kan Forsvarsministeren gi en fullstendig oversikt over hvilke avtaler som har eksistert mellom Norge og USA når det gjelder lagring og bruk av atomvåpen, og om det fortsatt finnes avtaler som gir USA fullmakt eller på annen måte anledning til å lagre eller bruke atomvåpen i Norge?"

Begrunnelse

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Norsk atomvåpenpolitikk innebærer at kjernevåpen ikke tillates stasjonert i Norge i fredstid. Denne politikken har ligget fast siden behandlingen av St meld nr 28 1960-61, hvor det samtidig fastslås at "vårt land som suveren stat til enhver tid må stå fritt når det gjelder å vurdere om landets forsvarspolitikk - med de begrensninger og forbehold de ansvarlige statsmyndigheter selv har fastlagt - tar tilstrekkelig vare på landets sikkerhetsbehov under skiftende forsvarsmessige og utenrikspolitiske forhold". Forsvarsministeren er ikke kjent med at norske myndigheter på noe tidspunkt har inngått avtaler med USA eller andre kjernevåpenstater som har avveket fra norsk atomvåpenpolitikk. Det forefinnes følgelig i dag heller ingen slike avtaler.

Spørsmål om eventuell endring eller opphevelse av gjeldende norsk atompolitikk er helt og holdent norske politiske myndigheters ansvar. Således kan ikke kjernevåpen forflyttes til Norge uten Regjeringens samtykke. Tillatelse til å overføre allierte styrker til Norge i krise eller krig innebærer ikke en forhåndsgodkjennelse av stasjonering av kjernevåpen i Norge uten Regjeringens samtykke. Uansett er sannsynligheten for at en krise i vårt område i dag skulle involvere kjernevåpen fjernere enn noen gang.