Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:118 (1996-97)
Innlevert: 25.04.1997
Sendt: 28.04.1997
Besvart: 02.05.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "I brev til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen av 25. oktober 1996 opplyste statsråden at opprettelse av post doc.-stillinger nødvendiggjør en endring av forskriftene til tjenestemannsloven. Er endringen gjennomført og stillinger opprettet?"

Begrunnelse

I Budsjett-Innst.S.nr.12 (1996-97) understreket flertallet, alle unntatt medlemmet fra FrP, viktigheten av å etablere post doc.-stillinger ved universitetene av hensyn til videre rekruttering. Flertallet forutsatte at stillingene fortsatt defineres som midlertidige stillinger innenfor tjenestemannslovens bestemmelser. Et flertall bestående av Senterpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti bevilget l5 mill. kroner til opprettelse av post doc.-stillinger og nye stipendiatstillinger for 1997 ved Stortingets behandling av Budsjett-Innst.S.nr.12 (1996-97). Denne prioriteringen ble stadfestet ved Stortingets behandling av Budsjett-Innst.S.II (1996-97).

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse av 25. april 1997 om postdoktorstillinger med spørsmål om endringer av forskriftene i tjenestemannsloven er gjennomført og om stillinger er opprettet.

Jeg kan opplyse at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i brev av 25. april 1997 har bedt Planleggings- og samordningsdepartementet(PSD) om å foreta de nødvendige endringer i tjenestemannslovens forskrifter. PSD er også bedt om å sørge for at andre formaliteter som f.eks. lønnsplassering og etablering av ny stillingskode finner en løsning.

Jeg viser videre til bevilgningsreglementets § 10 som fastslår at Stortinget må samtykke til oppretting og inndraging av stillinger under vedkommende kapittel i budsjettet. Regjeringen tar sikte på å fremme forslag om opprettelse av et konkret antall rekrutteringsstillinger under kap 0281 i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 1997.