Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:168 (1998-99)
Innlevert: 19.02.1999
Sendt: 19.02.1999
Besvart: 26.02.1999 av kulturminister Anne Enger

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I Budsjett-innst.S. nr.2 (1998-99) heter det at : "Turne-, transport- og festivalstøtteordningens midler bør derfor overføres til Norgesnettet for å trygge den fremtidige driften av Norgesnettet og for å gi bedre samlet ressursutnyttelse-". Hvordan vil statsråden følge opp intensjonen i flertallsmerknaden i budsjettinnstillingen?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Jeg forstår intensjonen i flertallsmerknaden slik at hensikten er å sikre framtidig drift av NorgesNettet og bedre den samlede ressursutnyttelse på rockfeltet. For å nå dette målet bør, i følge merknaden, Turné-, transport- og festivalstøtteordningens midler overføres NorgesNettet som driftsmidler. I tråd med neste setning i samme merknad der det heter "Dette flertallet forutsetter at departementet kommer tilbake med forslag til hvordan dette kan skje.", akter jeg å legge fram saken for Stortinget i sin helhet

De to tiltakene Turné -, transport- og festivalstøtte og NorgesNettet har forskjellig formål og målgrupper. Mens NorgesNettet er et landsomfattende nettverk av profesjonelt drevne og utstyrte spillesteder for rytmisk musikk, tildeles Turné-, transport- og festivalstøtte utøvere som skal turnere utenlands eller innenlands og til avvikling av konserter og festivaler med norske utøvere. NorgesNettet har siden 1995 mottatt statstilskudd til investeringer. Et eventuelt statstilskudd til drift av disse spillestedene må vurderes nøye og blant annet i lys av kommunenes og fylkeskommunenes rolle. Jeg ser det ikke som aktuelt at staten skal gi driftstilskudd til alle spillestedene i NorgesNettet - verken til de nærmere 20 som allerede er etablert eller til alle de 30 stedene som tidligere er ansett som et mål for et fullt utbygget NorgesNett.

Jeg slutter meg til komiteens ønske om å sikre best mulige ressursutnyttelse, men ser samtidig behovet for å utrede alle sider av saken og blant annet høre brukermiljøenes oppfatning om eventuell avvikling av Turné-, transport- og festivalstøtten. Jeg vil derfor komme tilbake til dette i forslaget til statsbudsjett for 2000.

Når det gjelder komiteflertallets forutsetninger i Innst S nr 2 (1998-99) om fordeling av midler til organisasjonene, vil jeg komme tilbake til dette i en annen sammenheng.