Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:172 (1998-99)
Innlevert: 22.02.1999
Sendt: 22.02.1999
Besvart: 02.03.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre nødvendige midler til kontraheringstilskudd/verftsstøtte til bygging av fiskebåter?

Begrunnelse

Skipsbyggingsindustrien har fått økt verftsstøtten fra 7,5 % til 9 % for bygging av alle slags fartøy, inkludert fiskebåter til andre land. Dette finansieres som overslagsbevilgninger over Statsbudsjettet. Fiskebåtfinansieringen i Norge organiseres gjennom SNDs virkemiddelapparat og helst da som kontraheringstilskudd, dette finansieres som rammebevilgninger til SND. I tillegg er det spesielle tilskuddsordninger.

Bevilgningene til kontraheringstilskudd er stort sett oppbrukt for 1999 og dermed er det en rekke nybygg som mister muligheten til å kunne få kontraheringstilskudd/verftsstøtte på 9 %.

Kontraheringstilskudd i likhet med verftsstøtte burde vært finansiert som overslagsbevilgning og blitt utbetalt til alle kontrakter som blir realisert i fiskeflåten, på lik linje med fraktefartøy, lystbåter og fiskefartøy til utlandet.

Når prosjektet er godkjent av departementet med ervervstillatelse - utskifting og har konsesjon og hovedfinansieringen i orden så burde kontraheringstilskudd/verftsstøtte kunne utbetales automatisk. Slik det fungerer nå er det diskriminerende og tilfeldig hvem som får kontraheringstilskudd ut i fra saksbehandlingen i SND og deres bevilgningsrammer. Derfor burde kontraheringstilskudd/verftsstøtte gjøres generell for alle prosjekter og finansieres med overslagsbevilgning, så kunne andre tilleggsfinansieringsordninger finansieres over SND etter rammebevilgninger.

Generelt er det for lite penger i SND til risikolån og kontraheringstilskudd.

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Jeg går ut fra at bakgrunnen for representantens spørsmål er det behov for fornying som fiskeflåten har, og som er drøftet i stortingsmelding nr 51 (1997-98) "Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring".

Den norske verftsindustrien og fiskerinæringen har felles interesser i den forstand at verftsindustrien har et sterkt behov for nye oppdrag, samtidig som det er et betydelig fornyingsbehov i fiskeflåten vår.

Norske fiskere har interesse av en livskraftig verftsnæring i Norge, men vil også ha prismessige fordeler av at utenlandske verft er i stand til å bygge fiskefartøyer av god kvalitet.

Det kan i dag ikke ytes verftsstøtte ved bygging av fiskefartøyer innenfor EØS-området.

Etter Regjeringens vurdering vil man ikke kunne opprettholde kontraktsrettet støtte (verftsstøtte) etter år 2000. All støtte av denne type som blir foreslått, vil derfor bare kunne virke i perioden fram til årsskiftet 2000/2001.

Kontraheringsstøtte ved bygging av fartøyer til den norske fiskeflåten blir gitt til reder. I henhold til det rammeverk som er fastsatt innenfor EØS-avtalen skal denne støtten ikke kunne gis på en slik måte at den favoriserer norske verft i forhold til andre verft innenfor EØS-området.

Det er naturlig å nevne i denne sammenheng at det er igangsatt et forberedende arbeid med sikte på å konkretisere og følge opp Stortingsmeldingen m.h.t. skattemessige tiltak for å stimulere til økt fornyelse av fiskeflåten. Stortinget har i sin behandling av stortingsmeldingen gitt et klart mandat og pålegg om å arbeide videre med dette. Dette er en arbeidsoppgave som Regjeringen allerede har igangsatt.Det kommer dessverre signaler både fra torskesektoren og pelagisk sektor som indikerer at flåtens økononomiske overskudd kan bli mindre framover enn hva som er oppnådd den siste tiden. Dette vil kunne ha betydning for omfanget av nykontrahering, og dermed behovet for kontraheringsstøtte.

Behovet for innføring av tilskuddsordninger over de finansieringsordninger SND kan tilby, vil bli vurdert i forbindelse med de årlige budsjetter. Situasjonen innenfor verftsindustrien gjør at det også er ønskelig med tiltak som kan stimulere til økt flåtefornying for fiskeflåten. Dette vil bli vurdert i forbindelse med foreleggingen av Revidert stats- og Nasjonalbudsjett til våren.