Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:170 (1998-99)
Innlevert: 22.02.1999
Sendt: 22.02.1999
Besvart: 26.02.1999 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Av beredskapsmessige hensyn mener jeg det er viktig at Forsvaret kan reparere sitt eget materiell i egne verksteder. Forsvarets verksteder har ikke de samme konkurransevilkår som private verksteder.
Vil forsvars-ministeren gjøre det han kan for å gi like vilkår til Forsvarets verksteder som det de private har, og vil ministeren sørge for å tilføre verkstedene de oppdrag som også kan videreutvikle de allerede dyktige ansatte?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Innledning

Forsvarets verkstedvirksomhet ivaretar alle typer periodisk og rutinemessig vedlikehold, herunder ettersyn, reparasjoner og modifikasjoner av Forsvarets materiell. Hovedtyngden av ressursene anvendes på teknisk materiell, mens en mindre del anvendes på andre materielltyper. Størrelsen på verkstedene varierer sterkt, fra 5-10 til nærmere 600 ansatte. Ved flere verksteder består arbeidsstokken av både sivilt og militært personell. De fleste verksteder dekker et sammensatt vedlikeholdsbehov, men for enkelte materiellkategorier er det lagt opp til spesialverksteder.

Det faglige ansvar for vedlikehold av materiell er i hovedsak tillagt de tre forsyningskommandoer (Hær/Sjø/Luft). Den praktiske utførelsen av vedlikeholdet er fordelt mellom den enkelte materiellbruker, operative enheters eget vedlikeholdspersonell og regionale og sentrale verksteder. En betydelig del av vedlikeholdet settes bort til militære verksteder i andre land og til sivile verksteder i inn- og utland.

Vurderinger

I Forsvaret pågår som kjent tilpasninger i forhold til nye rammebetingelser og driftsutgiftene skal reduseres til fordel for investeringer. For å få maksimal stridsevne ut av de ressurser som stilles til disposisjon, må støttefunksjonene rasjonaliseres. Dette stiller Forsvarets verksteder overfor store utfordringer og betinger en grunnleggende gjennomgang av hele verkstedtjenesten og måten den styres og organiseres på. Det pågår i denne forbindelse flere prosjekter som berører de aktuelle problemstillinger knyttet til Forsvarets verkstedstjeneste.

Forsvarsdepartementets prosjekt STYFOR er nå i sluttfasen av sitt arbeid med utredning av prinsippielle hovedalternativer for hvordan virksomheten, som idag ivaretas av forsyningskommandoene, FTD og materiellforvaltningen i FO/SAN, bør styres og organiseres i fremtiden.

Internt i Forsvaret har Forsvarets logistikkforbedringsprogram LOGSTRAT videreført prosjekt FRIVERK som vurderer mulighetene for mer hensiktsmessige styrings- og organisasjonsformer for verkstedene i Forsvaret. Prosjektet legger vekt på hensynet til effektivitet og økonomi så vel som beredskap og stridsdyktighet. Prosjektet skal også legge til rette for en eventuell fremtidig fristilling av Forsvarets verksteder.

Avslutning

Spørsmålene som Stortingsrepresentant Anne Helen Rui stiller vil gjennom de pågående prosjektene bli grundig belyst, men jeg kan ikke komme inn på mulige løsninger på det nåværende tidspunkt. Likevel vil jeg under alle omstendigheter sørge for at områdene beredskap og konkurransevilkår for Forsvarets verksteder vil bli vurdert på en forsvarlig måte. Det endelige valget av styrings- og organisasjonsformer for Forsvarets verksteder vil bli fremlagt for Stortinget.