Skriftlig spørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:171 (1998-99)
Innlevert: 22.02.1999
Sendt: 22.02.1999
Besvart: 25.02.1999 av finansminister Gudmund Restad

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Vil ein samordning av likningskontora i fleire kommunar krevje lovendring på lik line med eventuelle samanslåingar av likningskontor, og er vedtaket ved Telemark fylkesskattekontor når det gjeld samlokalisering av likningskontora i Nome, Bø og Sauherad i tråd med dagens regelverk?

Begrunnelse

I samband med at Stortinget i 1997 drøfta organisasjonsstruktur for likningskontora, har Finansdepartementet bedt Skattedirektoratet om å vurdere den framtidige organiseringa av likningsforvaltninga. Denne vurderinga skal oversendast Finansdepartementet innan 1. april i år.
I svarbrev av 05.02.99 til spørsmål nr. 136 svarer statsråden at Stortinget vil bli forlagt eventuelle budsjettmessige eller lovmessige konsekvensar og at eventuelle samanslåingar av fleire likningskontor til eitt kontor vil krevje lovendring. Telemark fylkesskattekontor har i brev den 16. februar 1999 gjort vedtak om å samlokalisere likningskontora i Midt-Telemark med lokalisering til Bø kommune. Etter det eg forstår har det ikkje vore høyringar i dei gjeldande kommunane før beslutninga.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Etter ligningsloven skal det være et likningskontor for hver kommune, men plasseringen av hvert kontor er ikke lovbestemt. Samlokalisering er således tillatt i henhold til dagens regelverk, men det er krav til at det opprettholdes et separat kontor for hver kommune.

Det aktuelle spørsmålet må ses i en større sammenheng og jeg vil i den anledning henvise til mitt brev av 9. desember 1997 til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, inntatt som vedlegg til Innst S nr 67 (1997-98). Her beskrives ganske inngående Finansdepartementets mål, opplegg og premisser for den organisasjonsgjennomgang av landets likningsforvaltning som nå finner sted i regi av Skattedirektoratet. Blant annet påpekes at det er behov for lovendring dersom likningskontorer skal legges ned eller slås sammen til ett felles likningskontor for flere kommuner.

Gjennomgangen av organiseringen av likningsforvaltningen dreier seg blant annet om å prøve ut alternative organisasjonsløsninger for likningskontorene/folkeregistrene. Samlokalisering ligger innenfor gjeldende lovverk og utprøving av en slik løsning er inkludert i mandatet for organisasjonsgjennomgangen. En slik forsøksordning for Midt-Telemark er innenfor de forutsetninger Stortinget og Finansdepartementet har stilt til organisasjonsgjennomgangen, jf Innst S nr 157 (1996-97) og ovennevnte innstilling med vedlegg.

En rapport fra Skattedirektoratet om organisasjonsgjennomgangen av likningsforvaltningen forventes å være departementet i hende ca 1. april i år. Jeg presiserer for ordens skyld at jeg ikke har tatt stilling til om det er formålstjenlig med noen omorganisering av likningsforvaltningen, eller hvilken framtidig organisasjonsmodell jeg i så fall vil anbefale. Direktoratets rapport vil bli vurdert i et bredt perspektiv der mange hensyn må avveies mot hverandre, og rapporten vil bli sendt på høring til berørte instanser.