Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:175 (1998-99)
Innlevert: 24.02.1999
Sendt: 24.02.1999
Besvart: 05.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): På bakgrunn av forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Lars Sponheim, Einar Steensnæs og undertegnede vedtok Stortinget 18. oktober 1996 å be Regjeringen om å endre forskriftene om kompensasjon for merverdiavgift til å omfatte private og ideelle virksomheter som er tatt med i offentlige planer som en integrert del av kommunal/fylkeskommunal tjenestetilbud.
Hvor langt er departementet kommet i oppfølgingen av dette spørsmål?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Regjeringen ble som kjent bedt om "å endre forskrift til lov av 17 februar 1995 nr 9 om kompensasjon for merverdiavgift til å omfatte private og ideelle virksomheter som er tatt med i offentlige planer som en integrert del av det kommunale/fylkeskommunale tjenestetilbudet. Ordningen skal omfatte virksomheter der driften finansieres fullt ut med offentlige midler samt eventuell brukerbetaling på lik linje med tilsvarende offentlige virksomheter".

Stortingsvedtaket krever både lov- og forskriftsendring. Departementet er nå inne i en sluttfase i arbeidet og tar sikte på å fremme forslag om endring av kompensasjonsloven i denne vårsesjonen. Forskriftene vil bli endret i tilknytning til lovendringen og et utkast til nye forskrifter vil om kort tid bli sendt på høring. I St prp nr 1 (1997-98) Skatte-, avgifts- og tollvedtak ble det gitt en orientering om at Stortingets vedtak "reiser en rekke avgiftstekniske problemstillinger og at Finansdepartementet arbeider for tiden sammen med Kommunal- og arbeidsdepartementet med en oppfølging av Stortingets vedtak". I tillegg har det vært arbeidet med å finne fram til en finansieringsordning som tilfredsstiller Stortingets forutsetninger. Siden avgrensningen av utvidelsen av subjektkretsen er nært knyttet til finansieringen, har det ikke vært fremmet endringsforslag før finansieringen har blitt nærmere avklart.