Skriftlig spørsmål fra Øivind Skjerve (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:179 (1998-99)
Innlevert: 25.02.1999
Sendt: 26.02.1999
Besvart: 04.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Øivind Skjerve (SV)

Spørsmål

Øivind Skjerve (SV): Departementet har tidligere beskrevet de sentrale utgifter til produksjon av eksamensoppgaver og gjennomføring av eksamen. Dette viser seg å ikke være dekkende for de totale kostnader. Hva er de samlede utgifter til planlegging, gjennomføring av og sensur ved skriftlig og muntlig eksamen for grunn- og videregående skole i alle fylker?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Grunnskolen

De samlede utgiftene til avgangsprøven i grunnskolen omfatter kostnader til utvikling av prøver, produksjon av prøver og selve gjennomføringen av avgangsprøven. Deler av utgiftene er statlige. Dette gjelder utviklingskostnadene og produksjonskostnadene og den delen av gjennomføringskostnadene som gjelder sensorhonorar og andre sensorrelaterte utgifter knyttet til skriftlig avgangsprøve. Øvrige utgifter til skriftlig avgangsprøve og alle utgiftene til gjennomføring av muntlig avgangsprøve dekkes av kommunene.

De statlige utgiftene var i 1998 kr 20 377 000. Utgiftene er ført på kap 229 post 01 og 228 post 21. I tillegg til dette beløpet kommer lønn til fast ansatte ved Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus, Eksamenssekretariatet, som arbeider med avgangsprøven i grunnskolen. Disse lønnsmidler er ført på kap 203 post 01.

De kommunale utgiftene til gjennomføring av avgangsprøve i grunnskolen omfatter:

For skriftlig avgangsprøve:

· Eksamensmateriell.

· Eksamensvakter.

· Porto for forsendelse av besvarelser til sensorene. (Sensorenes portoutgifter dekkes av staten)

For muntlig avgangsprøve:

· Sensorhonorar.

· Skyss av sensorer og innlosjering av sensorer der det er nødvendig.

· Kommunale administrative kostnader, planlegging m.m.

De kommunale utgiftene til gjennomføring av avgangsprøve i grunnskolen er ikke spesifisert i regnskapsrapportene fra kommunene. De totale utgiftene er derfor ikke kjent. Sensorhonorarene ved muntlig avgangsprøve kan imidlertid anslås på grunnlag av forutsetningen som ble lagt til grunn ved forhandlingene om ny honoraravtale til 5,2 mill kroner. Å skaffe opplysninger over de øvrige kommunale utgifter vil kreve en større undersøkelse i kommunene.

Videregående opplæring

Også i videregående opplæring dreier utgiftene knyttet til eksamen seg om utviklingskostnader, produksjonskostnader og gjennomføringskostnader. Deler av utgiftene er også her statlige. Dette gjelder utviklingskostnadene og produksjonskostnadene og den delen av gjennomføringskostnadene som gjelder sensorhonorar og andre sensorrelaterte utgifter knyttet til sentral eksamen. De øvrige gjennomføringskostnadene for sentral eksamen er fylkeskommunale utgifter. I tillegg har fylkeskommunene ansvaret for sentral eksamen for privatister og all lokal eksamen. Ansvarsfordelingen er nærmere beskrevet i Rundskriv F-42-94. Rundskrivet følger vedlagt.

De statlige utgiftene var i 1998 kr 79 700 000. I dette beløpet er inkludert utgifter som er knyttet til utvikling som ikke direkte gjelder eksamen.

De fylkeskommunale utgifter til eksamen er ikke innrapportert gjennom de vanlige regnskapsrapporter. I tillegg organiserer fylkeskommunene arbeidet med eksamen forskjellig og de regnskapesfører utgiftene forskjellig fra fylkeskommune til fylkeskommune. Dersom de fylkeskommunale utgiftene skal dokumenteres må departementet gå ut med en større undersøkelse til alle fylkeskommuner.